Zákon o finančním zajištění

408/2010 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 5Finanční kolaterál

(1) Předmětem finančního zajištění je finanční kolaterál, kterým může být pouze

a) finanční nástroj,

b) samostatně převoditelné právo jinak spojené s finančním nástrojem,

c) právo vyplývající ze zápisu finančního nástroje v evidenci a umožňující oprávněnému přímo či nepřímo nakládat s finančním nástrojem alespoň obdobným způsobem jako oprávněný držitel,

d) peněžní prostředky připsané na účet v české nebo cizí měně,

e) pohledávka na výplatu peněz, nebo

f) úvěrová pohledávka, pokud věřitelem je osoba uvedená v § 7 odst. 1 písm. a), b) nebo t) nebo v § 7 odst. 2 písm. d), nebo zahraniční osoba s obdobnou činností jako některá z osob uvedených v § 7 odst. 1 písm. a) nebo b).

(2) Finančním kolaterálem může být i finanční nástroj nebo peněžní prostředky připsané na účet, k nimž poskytovateli tohoto kolaterálu vznikne vlastnické právo teprve v budoucnu, právo uvedené v odstavci 1 písm. b) nebo c), které poskytovateli tohoto kolaterálu vznikne teprve v budoucnu, anebo pohledávka na výplatu peněz nebo úvěrová pohledávka, která vznikne poskytovateli finančního kolaterálu teprve v budoucnu.

(3) Finanční kolaterál může být určen jednotlivě nebo i jiným způsobem tak, aby jej bylo možné určit kdykoliv v době trvání finančního zajištění, například jako soubor majetkových hodnot uvedených v odstavci 1, jehož složení se může v čase měnit.

(4) Pohledávka ze spotřebitelského úvěru nebo obdobného úvěru podle zahraničního právního předpisu může být finančním kolaterálem pouze, je-li jeho příjemcem i jeho poskytovatelem banka, spořitelní a úvěrní družstvo nebo zahraniční osoba s obdobnou činností jako banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo, anebo je-li tímto příjemcem nebo tímto poskytovatelem osoba uvedená v § 7 odst. 2 písm. d) až f).

(5) Je-li poskytovatelem finančního kolaterálu (dále jen „poskytovatel“) fyzická osoba uvedená v § 7 odst. 4, finančním kolaterálem mohou být pouze peněžní prostředky a finanční nástroje, které má příjemce finančního kolaterálu (dále jen „příjemce“) ve své moci za účelem poskytnutí investiční služby, a peněžní prostředky a finanční nástroje získané za tyto hodnoty pro poskytovatele, přičemž nemůže jít o peněžní prostředky, o kterých příjemce, který je bankou nebo zahraniční osobou s obdobnou činností jako banka, účtuje jako o vkladech.