Zákon o finančním zajištění

408/2010 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 13Nahrazení zastaveného finančního kolaterálu

(1) Příjemce, který se zastaveným finančním kolaterálem nakládal, jej nahradí nejpozději v okamžiku, kdy se zajištěná pohledávka stane splatnou, a to pokud byly finančním kolaterálem

a) peněžní prostředky stejnou výší peněžních prostředků v téže měně,

b) finanční nástroje stejným množstvím zastupitelných finančních nástrojů a pokud byla finančním kolaterálem práva uvedená v § 5 odst. 1 písm. c), stejným množstvím zastupitelných práv; smlouva, jíž se finanční zajištění v těchto případech sjednalo, však může určit, za jakých podmínek se nahradí jinou majetkovou hodnotou, a

c) samostatně převoditelná práva jinak spojená s finančním nástrojem tím, co bylo ujednáno.

Zastavený finanční kolaterál, s nímž příjemce nakládal, lze nahradit pouze majetkovou hodnotou, která může být finančním kolaterálem.

(2) Určuje-li tak smlouva, může příjemce, který se zastaveným finančním kolaterálem nakládal, namísto jeho nahrazení podle odstavce 1, započíst svou pohledávku zajištěnou finančním zajištěním, která je splatná, a to i v rámci jejího zahrnutí do závěrečného vyrovnání, proti hodnotě finančního kolaterálu.

(3) Není-li plnění vzájemných pohledávek příjemce a poskytovatele stejného druhu, je započtení podle odstavce 2 přípustné, dojde-li před započtením vzájemných pohledávek k jejich ocenění a následné změně obsahu jim odpovídajících závazků tak, aby novým vzájemným závazkům odpovídaly peněžité pohledávky ve stejné měně a ve výši určené podle tohoto ocenění; nebylo-li dohodnuto jinak, ocení se způsobem, který odpovídá zvyklostem na příslušném finančním trhu.

(4) Nakládání se zastaveným finančním kolaterálem ani jeho nahrazení podle odstavce 1 nemá vliv na vznik a trvání finančního zajištění.

(5) Má-li být zastavený finanční kolaterál nahrazen podle odstavce 1 majetkovou hodnotou, vzniká zástavní právo příjemce ve stejném rozsahu k majetkové hodnotě, jíž byl finanční kolaterál nahrazen.