Zákon o finančním zajištění

408/2010 Sb.

Poslední změna zákona:

ČÁST ČTVRTÁUSTANOVENÍ PŘECHODNÉ A ÚČINNOST

§ 24Přechodné ustanovení

Tímto zákonem se řídí i právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí jeho účinnosti; vznik těchto právních vztahů, jakož i nároky z finančního zajištění, které trvají ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, se však posuzují podle dosavadní právní úpravy.

§ 25Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.