Zákon o provozu na pozemních komunikacích

361/2000 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 125i

Pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodne o uložení sankce za jiný správní delikt podle § 125d odst. 1 písm. a) nebo c) spáchaný některým z porušení pravidel uvedených v seznamu podle čl. 6 odst. 2 písm. b) nebo příloze IV přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se zavádějí společná pravidla pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě osobě, která je podnikatelem v silniční dopravě provozované velkými vozidly podle zvláštního právního předpisu, nebo jeho odpovědnému zástupci, zašle kopii pravomocného rozhodnutí dopravnímu úřadu podle zvláštního právního předpisu, v jehož územním obvodu je sídlo této osoby, jde-li o právnickou osobu, nebo místo podnikání, jde-li o fyzickou osobu.