Zákon o provozu na pozemních komunikacích

361/2000 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 135Platnost dosavadních mezinárodních řidičských průkazů

Mezinárodní řidičský průkaz vydaný podle dosavadních právních předpisů platí po dobu jeho platnosti i po nabytí účinnosti zákona.