Školský zákon

561/2004 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 133Příjmy školské právnické osoby

(1) Příjmy školské právnické osoby jsou zejména

a) finanční prostředky ze státního rozpočtu,

b) finanční prostředky z rozpočtů územních samosprávných celků,

c) příjmy z hlavní a doplňkové činnosti,

d) finanční prostředky přijaté od zřizovatele,

e) úplata za vzdělávání a školské služby,

f) dotace na úhradu výdajů, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie, včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů,

g) dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru, z finančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce,

h) dary a dědictví.

(2) Pokud se prostředky poskytnuté podle odstavce 1 písm. f) a g) nespotřebují do konce kalendářního roku, převádějí se do rezervního fondu jako zdroj financování v následujících letech a mohou se použít pouze na stanovený účel.

(3) Rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah školské právnické osoby zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí ke státnímu rozpočtu.