Školský zákon

561/2004 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 136Další pravidla hospodaření školské právnické osoby

(1) Školská právnická osoba nesmí

a) zřizovat školské právnické osoby, obecně prospěšné společnosti a nadace,

b) zakládat právnické osoby podle obchodního zákoníku a účastnit se na podnikání těchto osob,

c) zajišťovat závazky jiných osob.

(2) Školská právnická osoba zřízená ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí dále nesmí

a) přijímat a poskytovat půjčky bez předchozího souhlasu zřizovatele s výjimkou poskytování půjček z fondu kulturních a sociálních potřeb, sjednávat úvěry a směnečně se zavazovat,

b) uzavírat smlouvy o koupi najaté věci bez předchozího souhlasu zřizovatele,

c) nakupovat nebo bez předchozího souhlasu zřizovatele přijímat jako protihodnotu za své pohledávky vůči jiným osobám akcie či jiné cenné papíry,

d) poskytovat dary, s výjimkou darů poskytovaných z fondu kulturních a sociálních potřeb nebo jiného peněžního fondu zřízeného pro sociální účely, prospěchových stipendií podle § 30 odst. 4 a ocenění podle § 31 odst. 1.