Školský zákon

561/2004 Sb.

Poslední změna zákona:

ČÁST OSMNÁCTÁPŘESTUPKY

§ 182a

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) jako osoba, která přišla do styku s informacemi veřejně nepřístupnými, poruší povinnost mlčenlivosti o informacích veřejně nepřístupných podle § 80b odst. 4,

b) jako osoba odpovědná za přijetí nebo splnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných při inspekční činnosti podle § 174 odst. 2 písm. b), c) a d) ve lhůtě stanovené Českou školní inspekcí tato opatření nepřijme nebo je nesplní.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu až do 500000 Kč. Za přestupek podle odstavce 1 písm. b) lze uložit pokutu až do 50000 Kč.

(3) Přestupky podle odstavce 1 písm. a) v prvním stupni projednává ministerstvo.

(4) Přestupky podle odstavce 1 písm. b) v prvním stupni projednává Česká školní inspekce. Pokuty za tyto přestupky vybírá a vymáhá Česká školní inspekce.