Školský zákon

561/2004 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 38b

(1) Povolení plnění povinné školní docházky ve škole podle § 38 odst. 1 písm. c) může být rozhodnutím ministerstva zrušeno, jestliže

a) nastane některá ze skutečností uvedených v § 38a odst. 5 písm. c) až e),

b) škola nebo její zřizovatel poruší povinnost stanovenou v § 38a odst. 6, nebo

c) škola uskutečňuje výuku v prostorách, k nimž nedoložila doklady podle § 38a odst. 3 písm. f).

(2) Povolení plnění povinné školní docházky ve škole podle § 38 odst. 1 písm. c) ministerstvo rozhodnutím zruší, pokud

a) škola přestane splňovat podmínky stanovené v § 38 odst. 1 písm. c),

b) škola neposkytuje žákům plnícím povinnou školní docházku výuku podle vzdělávacího programu uvedeného v žádosti podle § 38a odst. 3 písm. b),

c) počet žáků, kterým škola poskytuje výuku, překročil počet uvedený v žádosti podle § 38a odst. 3 písm. g),

d) dokumentace školy neumožňuje ověřit, že nejsou dány důvody podle písmen b) a c), nebo

e) o zrušení požádá daná škola, popřípadě její zřizovatel, není-li škola zřízena jako právnická osoba.