Zákon o přestupcích

200/1990 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 17

(1) Omezující opatření spočívá v zákazu navštěvovat určená veřejně přístupná místa nebo místa, kde se konají veřejné sportovní, kulturní nebo jiné společenské akce.

(2) Omezující opatření lze uložit pachateli přestupku

a) na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi (§ 30),

b) proti pořádku ve státní správě a proti pořádku v územní samosprávě (§ 46),

c) proti veřejnému pořádku (§ 47 a 48),

d) proti občanskému soužití (§ 49), nebo

e) proti majetku (§ 50).

(3) Omezující opatření musí být přiměřené povaze a závažnosti spáchaného přestupku a osobním poměrům pachatele; lze je uložit jen spolu se sankcí a nejdéle na dobu jednoho roku, a to za předpokladu, že existuje přímá souvislost mezi spáchaným přestupkem a omezujícím opatřením, které má být uloženo.