Zákon o přestupcích

200/1990 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 42Přestupky na úseku všeobecné vnitřní správy

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo

a) úmyslně poškodí, zneužije nebo hrubě zneváží jiný symbol než státní symbol České republiky chráněný zvláštním právním předpisem,

b) neoprávněně si přisvojí vyznamenání, čestný titul nebo jiné obdobné ocenění udělované státním orgánem a vykazuje se jím.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 3 000 Kč.