Zákon o přestupcích

200/1990 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 43Přestupky na úseku obrany České republiky

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo

a) poruší povinnost uloženou k zabezpečení úkolů civilní obrany,

b) úmyslně naruší režim ochrany a vstupu do vojenského objektu.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 3000 Kčs.