Zákon o přestupcích

200/1990 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 32Přestupky na úseku kultury

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo

a) poruší zvláštní právní předpis o ochraně předmětů nebo souborů předmětů kultovní, muzejní nebo galerijní hodnoty,

b) poruší zvláštní právní předpis ve věcech ochrany církví a náboženských společností.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 15 000 Kč.