Soudní řád správní

150/2002 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 28

Ministerstvo vykonává státní správu Nejvyššího správního soudu tím, že

a) zajišťuje chod soudu po stránce organizační, zejména každoročně po dohodě s předsedou Nejvyššího správního soudu stanoví s ohledem na množství projednávaných věcí počty soudců, asistentů soudců a dalších zaměstnanců u něj působících,

b) zajišťuje způsobem stanoveným tímto zákonem chod soudu po stránce personální,

c) zajišťuje chod soudu tím, že zabezpečuje financování jeho hospodaření a materiálního zabezpečení v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy a provádí kontroly hospodaření,

d) řídí a kontroluje výkon státní správy Nejvyššího správního soudu prováděný jeho předsedou ve věcech majetku státu a státního rozpočtu a organizuje výkon státní správy soudu prováděný jeho předsedou v ostatních věcech,

e) organizuje a řídí odbornou přípravu zaměstnanců působících u Nejvyššího správního soudu,

f) usměrňuje a řídí využívání informačních technologií,

g) organizuje, řídí a kontroluje zabezpečení úkolů obranného a civilního nouzového plánování, ochrany utajovaných informací, bezpečnosti osob a majetku, požární ochrany a úkolů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

h) plní další úkoly, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.