Soudní řád správní

150/2002 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 48Přerušení řízení

(1) Soud řízení usnesením přeruší, jestliže

a) ve věci byl předložen Ústavnímu soudu návrh podle čl. 95 odst. 2 Ústavy,

b) rozhodl, že požádá Soudní dvůr Evropské unie o rozhodnutí o předběžné otázce.

(2) Předseda senátu řízení usnesením přeruší, jestliže

a) účastník ztratil procesní způsobilost a není zastoupen,

b) nelze v řízení bez zbytečného odkladu pokračovat s právním nástupcem účastníka,

c) rozhodnutí závisí na otázce, kterou není v tomto řízení soud oprávněn řešit,

d) stanoví tak tento zákon.

(3) Předseda senátu řízení usnesením může přerušit, jestliže

a) zjistí, že ve věci byl podán zákonem připouštěný podnět nebo návrh na změnu nebo zrušení rozhodnutí nebo takové řízení bylo zahájeno,

b) zákonný zástupce navrhovatele zemřel nebo ztratil procesní způsobilost,

c) navrhovatel je neznámého pobytu nebo sídla nebo se nemůže řízení účastnit pro překážku trvalejší povahy,

d) zjistí, že probíhá jiné řízení, jehož výsledek může mít vliv na rozhodování soudu o věci samé nebo takové řízení sám vyvolá.

(4) Soud může řízení přerušit i na základě návrhu České národní banky podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu.

(5) Je-li řízení přerušeno, nekonají se jednání a neběží lhůty podle tohoto zákona.

(6) Po odpadnutí překážky předseda senátu i bez návrhu usnesením vysloví, že se v řízení pokračuje.

(7) Jestliže je řízení přerušeno podle odstavce 4, soud pokračuje v řízení po uplynutí doby, na kterou bylo řízení přerušeno.