Soudní řád správní

150/2002 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 90aŘízení ve věci porušení pravidel financování volební kampaně

(1) Za podmínek stanovených zákonem upravujícím volbu prezidenta republiky se může kandidát na funkci prezidenta republiky domáhat, aby soud rozhodl o tom, že v souvislosti s volbou prezidenta republiky došlo k porušení pravidel financování volební kampaně

a) přijetím finančních prostředků nebo jiného plnění ocenitelného v penězích, u kterého není znám či uveden skutečný původ,

b) překročením limitu výdajů na volební kampaň, nebo

c) porušením povinnosti vést o financování volební kampaně účetnictví nebo je podle zvláštního zákona zveřejnit,

a jakým způsobem a v jakém rozsahu byla tato povinnost porušena.

(2) Účastníky řízení jsou navrhovatel, příslušný volební výbor a jeho členové a kandidát na funkci prezidenta republiky, jehož volební kampaně se návrh týká.

(3) Rozhodne-li soud rozsudkem o tom, že došlo k porušení pravidel financování volební kampaně a jakým způsobem a v jakém rozsahu, rozhodne současně, že volební výbor je ve lhůtě stanovené soudem, která nesmí být kratší než 60 dnů, povinen odvést do státního rozpočtu částku odpovídající jeden a půl násobku částky,

a) která odpovídá hodnotě přijatých finančních prostředků nebo jiných plnění ocenitelných v penězích, u kterých není znám či uveden skutečný původ,

b) o kterou byl překročen limit výdajů na volební kampaň, nebo

c) jíž se týkalo porušení povinnosti vést o financování volební kampaně účetnictví nebo je podle zvláštního zákona zveřejnit.