Zákon o obalech

477/2001 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 16Autorizovaná obalová společnost

(1) Autorizovaná obalová společnost (dále jen "autorizovaná společnost") je právnickou osobou založenou jako akciová společnost, které bylo vydáno rozhodnutí o autorizaci podle § 17. Autorizací se pro účely tohoto zákona rozumí oprávnění zajišťovat sdružené plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů a k tomuto účelu uzavírat smlouvy o sdruženém plnění podle § 13 odst. 1 písm. c).

(2) Pro autorizovanou společnost platí ustanovení obchodního zákoníku, nestanoví-li tento zákon jinak.