Zákon o obalech

477/2001 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 28Zánik rozhodnutí o autorizaci

(1) Rozhodnutí o autorizaci zaniká

a) jeho zrušením,

b) uplynutím doby jeho platnosti,

c) zánikem autorizované společnosti bez likvidace nebo zrušením s likvidací.

(2) Zánikem rozhodnutí o autorizaci podle odstavce 1 písm. a) nejsou dotčeny nároky osob, které měly s autorizovanou společností ke dni zániku rozhodnutí o autorizaci uzavřenu smlouvu o sdruženém plnění, při vypořádání práv a povinností s autorizovanou společností.