Zákon o obalech

477/2001 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 44

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že vykonává činnost, k níž je třeba autorizace podle § 17, bez této autorizace, nebo bez autorizace nabízí třetím osobám uzavření smluv, jejichž obsahem je činnost, k jejímuž výkonu je autorizace třeba.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a) jako osoba, která uvádí na trh obal, poruší povinnost stanovenou v § 3,

b) jako osoba, která uvádí na trh obal, balený výrobek nebo obalový prostředek, nezajistí některou z podmínek uvádění obalů, balených výrobků nebo obalových prostředků na trh podle § 4,

c) jako osoba, která uvádí na trh obal, nepředloží na požádání kontrolnímu orgánu technickou dokumentaci podle § 5 odst. 1 písm. a), nebo neinformuje průkazně své odběratele podle § 5 odst. 1 písm. b),

d) jako osoba, která uvádí na trh obalový prostředek, nepředloží na požádání kontrolnímu orgánu technickou dokumentaci podle § 5 odst. 2 písm. a), nebo neinformuje průkazně své odběratele podle § 5 odst. 2 písm. b),

e) jako osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu výrobky, jejichž obaly jsou opakovaně použitelné, nebo vratné, neučiní opatření, která umožňují opakované použití opakovaně použitelných obalů podle § 7, nebo nezajistí opakované použití vratných obalů nebo využití odpadů z těchto obalů podle § 8,

f) jako osoba uvedená v § 9 poruší některou z povinností týkajících se vratných zálohovaných obalů podle § 9,

g) jako osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly nebo balené výrobky, nezajistí zpětný odběr těchto obalů nebo odpadů z těchto obalů podle § 10 odst. 1,

h) jako osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly nebo balené výrobky, nezajistí využití odpadů z obalů podle § 12,

i) jako osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly nebo balené výrobky, poruší povinnost podat návrh na zápis do Seznamu podle § 14 odst. 1,

j) jako osoba zapsaná v Seznamu nesplní povinnost oznámit změny údajů podle § 14 odst. 7, nebo

k) jako osoba, na kterou se vztahuje povinnost zapsat se do Seznamu, poruší některou z povinností evidence podle § 15.

(3) Autorizovaná společnost se dopustí správního deliktu tím, že

a) nesplní některou z podmínek autorizace stanovených v rozhodnutí o autorizaci na základě § 17 odst. 6 písm. c) až f),

b) poruší omezení pro nakládání s akciemi podle § 20 odst. 1,

c) poruší zákaz rozdělit zisk mezi akcionáře podle § 20 odst. 2,

d) poruší zákaz snížit nebo zvýšit svůj základní kapitál podle § 20 odst. 3,

e) poruší zákaz účastnit se v orgánech nebo podnikání jiné právnické osoby podle § 20 odst. 4,

f) poruší zákaz konat valnou hromadu bez předložení výpisu z registru emitenta zaknihovaných akcií podle § 20 odst. 5,

g) v rozporu s § 20 odst. 6 umožní účast na valné hromadě osobě, které byla Ministerstvem životního prostředí pozastavena akcionářská práva, nebo osobě, která nebyla uvedena ve výpisu emise,

h) poruší zákaz uzavřít smlouvu, zajišťovat závazky nebo bezúplatně převádět majetek podle § 20 odst. 7,

i) poruší zákaz uzavřít smlouvu podle § 20 odst. 9,

j) nevyžádá souhlas Ministerstva životního prostředí k vydání usnesení valné hromady v případech uvedených v § 20 odst. 10,

k) stanoví podmínky uzavření smlouvy o sdruženém plnění v rozporu s § 21 odst. 1 písm. a),

l) poruší povinnost uzavřít smlouvu podle § 21 odst. 1 písm. b) nebo c),

m) poruší zákaz sdělovat informace třetím osobám podle § 21 odst. 2,

n) uzavře smlouvu s obcí v rozporu s § 21 odst. 3 nebo smlouvu s obcí v rozporu s § 21 odst. 3 odmítne uzavřít,

o) poruší zákaz výkonu činností podle § 22,

p) poruší povinnost vést a ohlašovat evidenci osob, s nimiž má uzavřenu smlouvu o sdruženém plnění nebo evidenci množství obalů a odpadů z obalů a způsobu jejich využití, anebo povinnost zajistit prostřednictvím auditora ověření vedení této evidence množství obalů a odpadů z obalů a způsobu jejich využití podle § 23 odst. 1, nebo

q) nezveřejní hospodářské výsledky podle § 23 odst. 3.

(4) Autorizovaná společnost nebo právnická osoba anebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu výrobky prodejem spotřebiteli, dopustí správního deliktu tím, že nesplní povinnost informovat odběratele a spotřebitele podle § 10 odst. 2.