Zákon o obalech

477/2001 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 32Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí jako ústřední správní úřad v oblasti nakládání s obaly a odpady z obalů

a) vede Seznam podle § 14,

b) vydává rozhodnutí o autorizaci po projednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zemědělství podle § 17 odst. 1 a rozhoduje o prodloužení platnosti rozhodnutí o autorizaci podle § 17 odst. 7,

c) vede seznam vydaných rozhodnutí o autorizaci, rozhodnutí o změně nebo zrušení rozhodnutí o autorizaci a zveřejňuje jej ve Věstníku Ministerstva životního prostředí podle § 29,

d) označuje ve výpisu emise akcionáře, kterým byla pozastavena akcionářská práva podle § 20 odst. 5,

e) rozhoduje po předchozím projednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zemědělství o předchozím souhlasu se zrušením autorizované společnosti v době platnosti rozhodnutí o autorizaci, s fúzí autorizované společnosti s jinou právnickou osobou nebo s rozdělením autorizované společnosti podle § 20 odst. 10,

f) podává návrh soudu, aby rozhodl o neplatnosti usnesení valné hromady autorizované společnosti podle § 20 odst. 11,

g) zpracovává a vede souhrnnou evidenci podle § 15 odst. 2 a § 23 odst. 2,

h) dohlíží na činnost autorizovaných společností podle § 24 odst. 1,

i) ukládá autorizované společnosti opatření ke zjednání nápravy podle § 24 odst. 2 písm. a),

j) podává podnět České inspekci životního prostředí k zahájení řízení o uložení pokuty autorizované společnosti podle § 24 odst. 2 písm. b),

k) rozhoduje o změně rozhodnutí o autorizaci podle § 24 odst. 2 písm. c) a § 25,

l) rozhoduje o zrušení rozhodnutí o autorizaci podle § 24 odst. 2 písm. c) a § 26,

m) stanoví po projednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu a s Ministerstvem zemědělství v pochybnostech, zda určitý typ výrobku je nebo není obalem,

n) rozhoduje o odvolání proti rozhodnutím České inspekce životního prostředí,

o) poskytuje Evropské komisi v požadovaném rozsahu a požadovaným způsobem údaje o nakládání s obaly a odpady z obalů v České republice,

p) zajišťuje, aby celkové množství využitých odpadů z obalů bylo v souladu s mezinárodními závazky, kterými je Česká republika vázána,

q) jmenuje po projednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu zástupce České republiky do výborů, komisí, odborných a pracovních skupin a dalších grémií založených v souladu s právem Evropské unie v oblasti nakládání s obaly a odpady z obalů,

r) zajišťuje ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu vhodnou formou informování veřejnosti o úloze spotřebitelů při přispívání k opakovanému používání, využívání a recyklaci obalů a odpadu z obalů,

s) podává podnět České obchodní inspekci ke kontrole v oblasti nakládání s obaly.