Zákon o obalech

477/2001 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 24Kontrola činnosti autorizované společnosti

(1) Činnost autorizovaných společností kontroluje Ministerstvo životního prostředí.

(2) Zjistí-li Ministerstvo životního prostředí v činnosti autorizované společnosti nedostatky, může podle závažnosti a povahy zjištěného nedostatku

a) uložit, aby autorizovaná společnost ve stanovené lhůtě zjednala nápravu; odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek,

b) podat podnět České inspekci životního prostředí k zahájení řízení o uložení pokuty autorizované společnosti,

c) rozhodnout po projednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zemědělství o změně nebo zrušení rozhodnutí o autorizaci.

(3) Nedostatkem v činnosti autorizované společnosti se rozumí porušení povinnosti stanovené autorizované společnosti tímto zákonem nebo povinnosti stanovené akciové společnosti jinými právními předpisy nebo porušení podmínek stanovených v rozhodnutí o autorizaci.