Zákon o obalech

477/2001 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 54

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, se mění takto:

1. V § 3 odst. 3 písm. b) se slova "aniž by bezprostředně vzniklo jiné" zrušují.

2. V § 38 odst. 7 písm. a) se slova "samostatně, tedy tak" nahrazují slovem "tím".

3. V § 42 odst. 1 se slova "schvaluje jej vláda" nahrazují slovy "vyhlašuje jej vláda svým nařízením".

4. V § 42 se odstavce 5, 6 a 7 zrušují.

Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 5.

5. V § 43 odst. 6 se slova "od uveřejnění závazné části řešení plánu odpadového hospodářství České republiky nebo její změny ve Sbírce zákonů" nahrazují slovy "od nabytí účinnosti nařízení vlády, kterým se vyhlašuje plán odpadového hospodářství České republiky nebo jeho změny".

6. V § 72 odst. 1 se písmeno m) zrušuje.

Dosavadní písmena n) až r) se označují jako písmena m) až p).

7. V § 89 se slova "dnem 1. ledna 2003" nahrazují slovy "dnem 23. února 2002".

8. V § 89 se doplňuje tato věta: "Ustanovení § 38 odst. 1 písm. f) nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.".