Zákon o veřejných dražbách

26/2000 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1Předmět úpravy

Tento zákon upravuje veřejné dražby a vznik, trvání a zánik některých právních vztahů s tím souvisejících. Podle tohoto zákona se postupuje, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.