Zákon o veřejných dražbách

26/2000 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 22Upuštění od dražby

(1) Dražebník upustí od dražby nejpozději do jejího zahájení

a) na základě písemné žádosti vlastníka,

b) je-li dražebníkovi doloženo, že navrhovatel není oprávněn navrhnout provedení dražby,

c) je-li smlouva o provedení dražby neplatná, dojde-li k odstoupení od smlouvy o provedení dražby nebo nelze-li podle podmínek sjednaných ve smlouvě o provedení dražby dražbu provést,

d) nebyly-li splněny podmínky stanovené v § 15 a 21,

e) bylo-li zahájeno insolvenční řízení, nebo byl-li předmět dražby nebo jeho část zahrnut do majetkové podstaty podle zvláštního právního předpisu, není-li navrhovatelem insolvenční správce,

f) byl-li nařízen výkon rozhodnutí soudem nebo orgánem veřejné správy prodejem předmětu dražby nebo jeho části nebo vydán soudním exekutorem exekuční příkaz prodejem předmětu dražby nebo jeho části, není-li navrhovatelem soud anebo soudní exekutor v rámci řízení podle zvláštního právního předpisu,

g) došlo-li ke střetu dražby dobrovolné a dražby nedobrovolné (§ 42),

h) bylo-li vykonatelným rozhodnutím soudu nebo orgánu státní správy zakázáno s předmětem dražby nakládat,

i) zanikne-li jeho živnostenské oprávnění dražebníka.

(2) Je-li dražebníkem orgán státní správy, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nebo územní samosprávný celek, nevztahují se na něj povinnosti podle odstavce 1 písm. a) až c) a i).

(3) O upuštění od dražby a o důvodech upuštění od dražby vyrozumí dražebník písemně bez zbytečného odkladu osoby uvedené v § 20 odst. 5. Jestliže byla dražební vyhláška uveřejněna na centrální adrese, uveřejní tam dražebník i oznámení o upuštění od dražby.