Zákon o veřejných dražbách

26/2000 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 53

Uhradil-li vydražitel cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě, přechází na něj vlastnictví předmětu dražby k okamžiku udělení příklepu.