Zákon o veřejných dražbách

26/2000 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 61Protokol o uspokojení pohledávek

(1) O uspokojení pohledávek vyhotoví dražebník bez zbytečného odkladu protokol.

(2) V protokolu o uspokojení pohledávek dražebník uvede

a) datum, místo, čas a druh provedené dražby,

b) označení předmětu dražby a jeho příslušenství, práv a závazků na něm váznoucích a stavu, v němž se předmět dražby nacházel,

c) označení dražebníka, navrhovatele a vydražitele,

d) označení bývalého vlastníka, zástavce a dlužníka,

e) výši výtěžku dražby a vypořádání nákladů dražby,

f) pořadí a způsob uspokojení pohledávek,

g) neuspokojené pohledávky a pohledávky, které nebyly co do vzniku a zajištění předmětem dražby doloženy.

(3) Protokol o uspokojení pohledávek dražebník zašle do 5 dnů od jeho vyhotovení osobám uvedeným v § 43 odst. 5.