Zákon o veřejných dražbách

26/2000 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 16aElektronické dražby

(1) Dražbu lze uskutečnit i elektronicky.

(2) Elektronická dražba probíhá na adrese ve veřejné datové síti, kde se prostřednictvím technického zařízení nebo programového vybavení realizuje přechod vlastnického nebo jiného práva, přičemž dražebník je povinen zajistit jednoznačně identifikovatelný přenos datových zpráv od účastníků dražby.

(3) Na úkonech učiněných při elektronické dražbě je možné úředně ověřený podpis nahradit zaručeným elektronickým podpisem vydaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (uznávaný elektronický podpis).

(4) Při elektronické dražbě dražebník v dražební vyhlášce stanoví rovněž

a) způsob registrace dražitelů,

b) způsob elektronické dražby,

c) čas zahájení a ukončení elektronické dražby, během kterého lze zvyšovat podání,

d) způsob určení vydražitele v případě podle § 23 odst. 10, § 47 odst. 10 a § 47 odst. 11 věty třetí,

e) termín uplatnění předkupního práva a způsob sdělení rozhodnutí, zda je předkupní právo prokázáno.

(5) Podmínky postupu při elektronické dražbě stanoví ministerstvo vyhláškou.