Zákon o vysokých školách

111/1998 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 105

(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, postupuje se v řízení ve věcech upravených tímto zákonem podle obecných předpisů o správním řízení.

(2) Na výkon působnosti Akreditační komise a jejích pracovních skupin se kontrolní řád nevztahuje.