Zákon o vysokých školách

111/1998 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 17Vnitřní předpisy veřejné vysoké školy

(1) Vnitřními předpisy veřejné vysoké školy jsou

a) statut veřejné vysoké školy,

b) volební a jednací řád akademického senátu veřejné vysoké školy,

c) vnitřní mzdový předpis,

d) jednací řád vědecké rady veřejné vysoké školy,

e) řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků,

f) studijní a zkušební řád,

g) stipendijní řád,

h) disciplinární řád pro studenty,

i) další předpisy, pokud tak stanoví statut veřejné vysoké školy.

(2) Statut veřejné vysoké školy obsahuje zejména

a) název, sídlo a typ vysoké školy,

b) právní předchůdce,

c) podmínky pro přijetí ke studiu a způsob podávání přihlášek,

d) podmínky studia cizinců,

e) vymezení obsahu, podmínek a četnosti hodnocení činnosti vysoké školy,

f) organizační strukturu,

g) ustanovení o poplatcích spojených se studiem,

h) pravidla pro užívání akademických insignií a pro konání akademických obřadů,

i) pravidla hospodaření veřejné vysoké školy.