Zákon o platebním styku

284/2009 Sb.

Poslední změna zákona:

ČÁST PÁTÁSPRÁVNÍ DELIKTY

§ 125Správní delikty platební instituce a poskytovatele platebních služeb malého rozsahu

(1) Platební instituce se dopustí správního deliktu tím, že

a) poskytuje platební služby v rozporu s § 10 odst. 2,

b) neoznámí změnu údajů podle § 11,

c) v rozporu s § 13 nevydá peněžní prostředky uživatelům,

d) nedodrží některý z požadavků na kapitál podle § 17,

e) poruší povinnost týkající se řídicího a kontrolního systému podle § 18,

f) poskytuje platební služby prostřednictvím obchodního zástupce, který nesplňuje podmínky podle § 23 odst. 1,

g) nesplní oznamovací povinnost podle § 23 odst. 2 nebo § 26 odst. 1,

h) svěří výkon významné činnosti týkající se poskytování platebních služeb jiné osobě v rozporu s § 26 odst. 2, nebo

i) nesplní oznamovací povinnost podle § 29.

(2) Poskytovatel platebních služeb malého rozsahu se dopustí správního deliktu tím, že

a) poskytuje platební služby v rozporu s § 36 odst. 2,

b) neoznámí změnu údajů podle § 39,

c) v rozporu s § 41 nevydá peněžní prostředky uživatelům, nebo

d) v rozporu s § 44 odst. 2 poskytne uživateli úrok nebo jinou výhodu závislou na délce doby, po kterou mu jsou peněžní prostředky svěřeny k provedení platební transakce.

(3) Platební instituce nebo poskytovatel platebních služeb malého rozsahu se dopustí správního deliktu tím, že

a) nedodrží některý z požadavků na peněžní prostředky, které jim byly svěřeny k provedení platební transakce, podle § 20,

b) poruší informační povinnost podle § 27,

c) neuchovává dokumenty nebo záznamy podle § 28,

d) nevede evidenci údajů týkajících se pojištěných pohledávek z vkladů uživatelů podle zákona upravujícího činnost bank, nebo

e) nepředá údaje bance, spořitelnímu a úvěrnímu družstvu nebo zahraniční bance podle zákona upravujícího činnost bank.

(4) Za správní delikt se uloží pokuta

a) do 10000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. b) nebo odstavce 3 písm. b), c), d) nebo e),

b) do 20000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), d) až i),

c) do 50000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo c), odstavce 2 písm. a), c) nebo odstavce 3 písm. a).

§ 126Správní delikty instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu

(1) Instituce elektronických peněz se dopustí správního deliktu tím, že

a) neoznámí změnu údajů podle § 48 odst. 3 nebo 4,

b) v rozporu s § 50 nevydá peněžní prostředky držitelům nebo uživatelům,

c) nedodrží některý z požadavků na kapitál podle § 52a,

d) poruší povinnost týkající se řídicího a kontrolního systému podle § 52c,

e) v rozporu s § 52h odst. 1 vydává elektronické peníze prostřednictvím jiné osoby, která při vydávání elektronických peněz jedná jejím jménem,

f) poskytuje platební služby prostřednictvím obchodního zástupce, který nesplňuje podmínky podle § 52h odst. 2,

g) nesplní oznamovací povinnost podle § 52h odst. 3 nebo § 52j odst. 1,

h) svěří výkon významné provozní činnosti vztahující se k vydávání elektronických peněz nebo k poskytování platebních služeb jiné osobě v rozporu s § 52j odst. 2, nebo

i) nesplní oznamovací povinnost podle § 52m odst. 1.

(2) Vydavatel elektronických peněz malého rozsahu se dopustí správního deliktu tím, že

a) vydává elektronické peníze nebo poskytuje platební služby, které se týkají elektronických peněz, v rozporu s § 53 odst. 2,

b) poskytuje platební služby, které se netýkají elektronických peněz, v rozporu s § 53 odst. 3,

c) neoznámí změnu údajů podle § 56,

d) v rozporu s § 58 nevydá peněžní prostředky držitelům nebo uživatelům, nebo

e) v rozporu s § 59 odst. 2 poskytne uživateli úrok nebo jinou výhodu závislou na délce doby, po kterou mu jsou peněžní prostředky svěřeny k provedení platební transakce.

(3) Instituce elektronických peněz nebo vydavatel elektronických peněz malého rozsahu se dopustí správního deliktu tím, že

a) nedodrží některý z požadavků na peněžní prostředky, proti jejichž přijetí byly vydány elektronické peníze nebo které jim byly svěřeny k provedení platební transakce, podle § 52e,

b) nesplní informační povinnost podle § 52k, nebo

c) neuchovává dokumenty nebo záznamy podle § 52l.

(4) Za správní delikt se uloží pokuta do

a) 10000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. c) nebo e) nebo odstavce 3 písm. b) nebo c),

b) 20000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), c) až i),

c) 50000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), odstavce 2 písm. a), b) nebo d) nebo odstavce 3 písm. a).

§ 128Správní delikty provozovatele a účastníka platebního systému

(1) Provozovatel nebo účastník platebního systému se dopustí správního deliktu tím, že váže přístup právnických osob oprávněných poskytovat platební služby na splnění některého z požadavků uvedených v § 60 odst. 1 písm. a) nebo b) nebo uloží poskytovateli anebo uživateli jiného platebního systému, než je platební systém, který sám provozuje nebo kterého se účastní, některý z požadavků uvedených v § 60 odst. 2 písm. a), b) nebo c).

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 20000000 Kč.

§ 129Správní delikty provozovatele a účastníka platebního systému s neodvolatelností zúčtování

(1) Provozovatel platebního systému s neodvolatelností zúčtování se dopustí správního deliktu tím, že

a) v rozporu s § 67 odst. 1 uveřejní změnu pravidel systému bez souhlasu České národní banky,

b) neoznámí změnu údajů podle § 72 odst. 3, nebo

c) nesplní informační povinnost podle § 73b odst. 1.

(2) Provozovatel platebního systému s neodvolatelností zúčtování se sídlem v České republice se dopustí správního deliktu tím, že

a) provozuje platební systém s neodvolatelností vypořádání v rozporu s § 70 odst. 2,

b) nesplní oznamovací povinnost podle § 73a, nebo

c) nesplní informační povinnost podle § 73b odst. 3.

(3) Účastník platebního systému s neodvolatelností zúčtování se dopustí správního deliktu tím, že poruší informační povinnost podle § 73b odst. 2 nebo § 73c.

(4) Účastník zahraničního platebního systému s neodvolatelností zúčtování se dopustí správního deliktu tím, že poruší informační povinnost podle § 73d.

(5) Za správní delikt se uloží pokuta do

a) 10000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c), odstavce 2, 3 nebo 4,

b) 20000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo b).

§ 130Správní delikty poskytovatele

(1) Poskytovatel se dopustí správního deliktu tím, že soustavně

a) porušuje informační povinnosti podle § 79, 80, 88, § 92 odst. 3, § 93 nebo § 94 odst. 2,

b) porušuje povinnosti týkající se změny rámcové smlouvy podle § 94 odst. 1 nebo 5,

c) vypovídá rámcové smlouvy uzavřené na dobu neurčitou v rozporu s § 96,

d) blokuje platební prostředky v rozporu s § 100,

e) porušuje povinnosti týkající se odmítnutí platebního příkazu podle § 105 odst. 1 nebo 2,

f) nedodržuje lhůty pro provádění platebních transakcí podle § 109 až 113, nebo

g) v rozporu s § 114 odst. 3 nedává peněžní prostředky k dispozici příjemci.

(2) Poskytovatel plátce se dopustí správního deliktu tím, že porušuje informační povinnosti podle § 86 odst. 1, § 89 nebo 90.

(3) Poskytovatel příjemce se dopustí správního deliktu tím, že porušuje informační povinnosti podle § 87 odst. 1 nebo § 91.

(4) Poskytovatel, který vydává platební prostředek, se dopustí správního deliktu tím, že porušuje povinnosti podle § 102 odst. 1.

(5) Poskytovatel plátce, poskytovatel příjemce nebo osoba, kterou tito poskytovatelé použili ke splnění svých povinností při provedení platební transakce, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 107 odst. 1 provádí srážky z částky platební transakce.

(6) Za správní delikt se uloží pokuta

a) do 1000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), odstavce 2 nebo 3,

b) do 10000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b) nebo c),

c) do 20000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. d), e), f) nebo g) nebo odstavce 4 nebo 5.

§ 131Správní delikty vydavatele

(1) Vydavatel se dopustí správního deliktu tím, že

a) vydává elektronické peníze v rozporu s § 124 odst. 2,

b) poskytuje držiteli úroky nebo jiné výhody v rozporu s § 124 odst. 3,

c) neprovede zpětnou výměnu podle § 124a odst. 2 nebo 3, nebo

d) porušuje informační povinnost podle § 124b odst. 1.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 1000000 Kč.

Další správní delikty

§ 132

(1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a) poskytuje platební služby nebo vydává elektronické peníze, aniž je k tomu oprávněna,

b) uvede nesprávný údaj nebo zatají některou skutečnost v žádosti o povolení nebo o zápis do registru podle tohoto zákona,

c) nesplní oznamovací povinnost podle § 51, nebo

d) neposkytne České národní bance požadované informace nebo vysvětlení podle § 135a odst. 3.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba podléhající dohledu České národní banky se dopustí správního deliktu tím, že

a) neposkytne České národní bance při výkonu dohledu potřebné informace nebo požadovaná vysvětlení podle § 135a odst. 3, nebo

b) neprovede ve stanovené lhůtě některé z opatření k nápravě podle § 135d odst. 1 písm. b) až i).

(3) Za správní delikt se uloží pokuta

a) do 10000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c) nebo písm. d),

b) do 20000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b) nebo odstavce 2,

c) do 50000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a).

§ 133

(1) Poskytovatel se dopustí správního deliktu tím, že

a) v rozporu s čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009 neúčtuje uživateli za přeshraniční platbu stejný poplatek jako za odpovídající vnitrostátní platbu stejné hodnoty ve stejné měně,

b) v rozporu s čl. 4 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009 nesdělí uživateli jeho mezinárodní číslo bankovního účtu (IBAN) a svůj identifikační kód banky (BIC),

c) v rozporu s čl. 4 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009 neuvede mezinárodní číslo účtu (IBAN) uživatele a svůj identifikační kód banky (BIC) na výpisu z účtu uživatele nebo v příloze k němu, nebo

d) v rozporu s čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009 sjedná, platí nebo požaduje mezibankovní poplatek.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta

a) do 5000000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene a),

b) do 1000000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene b), c) nebo d).

§ 133a

(1) Poskytovatel se dopustí správního deliktu tím, že

a) jako poskytovatel příjemce v rozporu s čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012 není dosažitelný pro úhradu z podnětu plátce prostřednictvím poskytovatele nacházejícího se v kterémkoli členském státě,

b) jako poskytovatel plátce v rozporu s čl. 3 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 260/2012 není dosažitelný pro inkaso z podnětu příjemce prostřednictvím poskytovatele nacházejícího se v kterémkoli členském státě,

c) využívá za účelem provádění úhrad a inkasa platební schéma, které nesplňuje některý z požadavků podle čl. 4 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 260/2012,

d) nesplní některý z požadavků týkajících se provádění úhrad a inkasních transakcí podle čl. 5 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 260/2012,

e) nesplní některý z požadavků týkajících se provádění úhrad podle čl. 5 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 260/2012,

f) nesplní některý z požadavků týkajících se provádění inkasních transakcí podle čl. 5 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 260/2012,

g) jako poskytovatel plátce v rozporu s čl. 5 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 260/2012 neprovede kontrolu, zda částka zadané inkasní transakce odpovídá částce a periodicitě stanovené ve zmocnění k inkasu,

h) v rozporu s čl. 5 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 260/2012 požaduje, aby uživatelé uváděli identifikační kód banky (BIC) poskytovatele plátce nebo poskytovatele příjemce,

i) v rozporu s čl. 5 odst. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 260/2012 účtuje další poplatky za načítání údajů, nebo

j) v rozporu s čl. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 260/2012 sjedná, platí nebo požaduje mezibankovní poplatek.

(2) Provozovatel platebního systému malých plateb se dopustí správního deliktu tím, že

a) v rozporu s článkem 4 odst. 2 větou první nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 260/2012 nezajistí technickou interoperabilitu platebního systému, jehož je provozovatelem, s ostatními platebními systémy malých plateb, nebo

b) v rozporu s článkem 4 odst. 2 větou druhou nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 260/2012 přijme obchodní pravidlo, které omezuje interoperabilitu platebního systému, jehož je provozovatelem, s ostatními platebními systémy malých plateb.

(3) Účastník platebního systému malých plateb, který nemá provozovatele, se dopustí správního deliktu tím, že

a) v rozporu s článkem 4 odst. 2 větou první nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 260/2012 nezajistí technickou interoperabilitu platebního systému, jehož je účastníkem, s ostatními platebními systémy malých plateb, nebo

b) v rozporu s článkem 4 odst. 2 větou druhou nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 260/2012 přijme obchodní pravidlo, které omezuje interoperabilitu platebního systému, jehož je účastníkem, s ostatními platebními systémy malých plateb.

(4) Za správní delikt podle odstavců 1 až 3 se uloží pokuta do 1000000 Kč.

§ 134Přestupky

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) poskytuje platební služby nebo vydává elektronické peníze, aniž je k tomu oprávněna,

b) uvede nesprávný údaj nebo zatají některou skutečnost v žádosti o zápis do registru podle tohoto zákona,

c) nesplní oznamovací povinnost podle § 52b odst. 1, nebo

d) neposkytne České národní bance požadované informace nebo vysvětlení podle § 135a odst. 3.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

a) 5000000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene c) nebo d),

b) 10000000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene b),

c) 20000000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene a).

§ 135Společná ustanovení

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže Česká národní banka o něm nezahájila správní řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděla, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona projednává Česká národní banka.

(5) Na odpovědnost za správní delikt, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Příjem z pokut uložených Českou národní bankou podle tohoto zákona je příjmem státního rozpočtu.

(7) Náhradu nákladů správních řízení vedených Českou národní bankou podle tohoto zákona vybírá Česká národní banka. Příjem z náhrady těchto nákladů je příjmem České národní banky. Na náhradu nákladů správních řízení vedených Českou národní bankou se pro účely jejich vybírání a vymáhání hledí jako na prostředky veřejného rozpočtu. Náhradu nákladů správních řízení vedených Českou národní bankou vymáhá příslušný celní úřad.