Zákon o platebním styku

284/2009 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 126Správní delikty instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu

(1) Instituce elektronických peněz se dopustí správního deliktu tím, že

a) neoznámí změnu údajů podle § 48 odst. 3 nebo 4,

b) v rozporu s § 50 nevydá peněžní prostředky držitelům nebo uživatelům,

c) nedodrží některý z požadavků na kapitál podle § 52a,

d) poruší povinnost týkající se řídicího a kontrolního systému podle § 52c,

e) v rozporu s § 52h odst. 1 vydává elektronické peníze prostřednictvím jiné osoby, která při vydávání elektronických peněz jedná jejím jménem,

f) poskytuje platební služby prostřednictvím obchodního zástupce, který nesplňuje podmínky podle § 52h odst. 2,

g) nesplní oznamovací povinnost podle § 52h odst. 3 nebo § 52j odst. 1,

h) svěří výkon významné provozní činnosti vztahující se k vydávání elektronických peněz nebo k poskytování platebních služeb jiné osobě v rozporu s § 52j odst. 2, nebo

i) nesplní oznamovací povinnost podle § 52m odst. 1.

(2) Vydavatel elektronických peněz malého rozsahu se dopustí správního deliktu tím, že

a) vydává elektronické peníze nebo poskytuje platební služby, které se týkají elektronických peněz, v rozporu s § 53 odst. 2,

b) poskytuje platební služby, které se netýkají elektronických peněz, v rozporu s § 53 odst. 3,

c) neoznámí změnu údajů podle § 56,

d) v rozporu s § 58 nevydá peněžní prostředky držitelům nebo uživatelům, nebo

e) v rozporu s § 59 odst. 2 poskytne uživateli úrok nebo jinou výhodu závislou na délce doby, po kterou mu jsou peněžní prostředky svěřeny k provedení platební transakce.

(3) Instituce elektronických peněz nebo vydavatel elektronických peněz malého rozsahu se dopustí správního deliktu tím, že

a) nedodrží některý z požadavků na peněžní prostředky, proti jejichž přijetí byly vydány elektronické peníze nebo které jim byly svěřeny k provedení platební transakce, podle § 52e,

b) nesplní informační povinnost podle § 52k, nebo

c) neuchovává dokumenty nebo záznamy podle § 52l.

(4) Za správní delikt se uloží pokuta do

a) 10000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. c) nebo e) nebo odstavce 3 písm. b) nebo c),

b) 20000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), c) až i),

c) 50000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), odstavce 2 písm. a), b) nebo d) nebo odstavce 3 písm. a).