Zákon o platebním styku

284/2009 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 125Správní delikty platební instituce a poskytovatele platebních služeb malého rozsahu

(1) Platební instituce se dopustí správního deliktu tím, že

a) poskytuje platební služby v rozporu s § 10 odst. 2,

b) neoznámí změnu údajů podle § 11,

c) v rozporu s § 13 nevydá peněžní prostředky uživatelům,

d) nedodrží některý z požadavků na kapitál podle § 17,

e) poruší povinnost týkající se řídicího a kontrolního systému podle § 18,

f) poskytuje platební služby prostřednictvím obchodního zástupce, který nesplňuje podmínky podle § 23 odst. 1,

g) nesplní oznamovací povinnost podle § 23 odst. 2 nebo § 26 odst. 1,

h) svěří výkon významné činnosti týkající se poskytování platebních služeb jiné osobě v rozporu s § 26 odst. 2, nebo

i) nesplní oznamovací povinnost podle § 29.

(2) Poskytovatel platebních služeb malého rozsahu se dopustí správního deliktu tím, že

a) poskytuje platební služby v rozporu s § 36 odst. 2,

b) neoznámí změnu údajů podle § 39,

c) v rozporu s § 41 nevydá peněžní prostředky uživatelům, nebo

d) v rozporu s § 44 odst. 2 poskytne uživateli úrok nebo jinou výhodu závislou na délce doby, po kterou mu jsou peněžní prostředky svěřeny k provedení platební transakce.

(3) Platební instituce nebo poskytovatel platebních služeb malého rozsahu se dopustí správního deliktu tím, že

a) nedodrží některý z požadavků na peněžní prostředky, které jim byly svěřeny k provedení platební transakce, podle § 20,

b) poruší informační povinnost podle § 27,

c) neuchovává dokumenty nebo záznamy podle § 28,

d) nevede evidenci údajů týkajících se pojištěných pohledávek z vkladů uživatelů podle zákona upravujícího činnost bank, nebo

e) nepředá údaje bance, spořitelnímu a úvěrnímu družstvu nebo zahraniční bance podle zákona upravujícího činnost bank.

(4) Za správní delikt se uloží pokuta

a) do 10000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. b) nebo odstavce 3 písm. b), c), d) nebo e),

b) do 20000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), d) až i),

c) do 50000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo c), odstavce 2 písm. a), c) nebo odstavce 3 písm. a).