Zákon o platebním styku

284/2009 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 135fPořádková pokuta

(1) Česká národní banka může při výkonu dohledu podle tohoto zákona za podmínek stanovených správním řádem nebo zákonem upravujícím výkon státní kontroly uložit pořádkovou pokutu do výše 500000 Kč.

(2) Pořádkovou pokutu lze uložit opakovaně. Úhrn takto uložených pokut za stejný skutek nesmí přesáhnout částku 2500000 Kč.

(3) Příjem z pořádkových pokut je příjmem státního rozpočtu.