Zákon o platebním styku

284/2009 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 132

(1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a) poskytuje platební služby nebo vydává elektronické peníze, aniž je k tomu oprávněna,

b) uvede nesprávný údaj nebo zatají některou skutečnost v žádosti o povolení nebo o zápis do registru podle tohoto zákona,

c) nesplní oznamovací povinnost podle § 51, nebo

d) neposkytne České národní bance požadované informace nebo vysvětlení podle § 135a odst. 3.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba podléhající dohledu České národní banky se dopustí správního deliktu tím, že

a) neposkytne České národní bance při výkonu dohledu potřebné informace nebo požadovaná vysvětlení podle § 135a odst. 3, nebo

b) neprovede ve stanovené lhůtě některé z opatření k nápravě podle § 135d odst. 1 písm. b) až i).

(3) Za správní delikt se uloží pokuta

a) do 10000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c) nebo písm. d),

b) do 20000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b) nebo odstavce 2,

c) do 50000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a).