Zákon o ochranných známkách

441/2003 Sb.

Poslední změna zákona:

HLAVA XOBECNÁ USTANOVENÍ O ŘÍZENÍ PŘED ÚŘADEM

§ 41Podání

Každé podání Úřadu se činí v jazyce českém.

§ 42Rozklad

(1) Proti rozhodnutí Úřadu lze podat ve lhůtě 1 měsíce ode dne doručení rozhodnutí rozklad. Rozklad má odkladný účinek. Lhůtu k podání rozkladu nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout.

(2) Rozklad se považuje za podaný až poté, co je zaplacen správní poplatek podle zvláštního právního předpisu.

(3) Věcné odůvodnění rozkladu musí být Úřadu předloženo ve lhůtě 1 měsíce ode dne podání rozkladu. Lhůtu k podání odůvodnění rozkladu nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout.

§ 43Prominutí zmeškání lhůty

(1) Předložil-li účastník důkaz o tom, že nemohl nikoli vlastní vinou dodržet lhůtu stanovenou zákonem nebo Úřadem, Úřad na jeho žádost promine zmeškání lhůty, nestanoví-li tento zákon jinak.

(2) Žádost podle odstavce 1 musí být podána písemně do 2 měsíců od odpadnutí překážky, pro kterou úkon nemohl být učiněn, nejpozději však do 12 měsíců ode dne uplynutí lhůty, v níž měl být úkon učiněn; účastník je povinen v žádosti uvést důvody, pro které zmeškal provedení úkonu, učinit zmeškaný úkon a zaplatit správní poplatek za prominutí zmeškání lhůty podle zvláštního právního předpisu. Lhůtu k podání žádosti o prominutí zmeškání lhůty nelze prodloužit a její zmeškání prominout.

(3) Vyhoví-li Úřad žádosti o prominutí zmeškání lhůty, nenastávají právní účinky zastavení řízení, popřípadě ztráty jiného práva; rozhodnutí o prominutí zmeškání lhůty Úřad oznámí ve Věstníku.

(4) Práva nabytá třetími osobami v dobré víře mezi zastavením řízení a oznámením o prominutí zmeškání lhůty ve Věstníku zůstávají rozhodnutím o prominutí zmeškání lhůty nedotčena.

§ 44Rejstřík a Věstník

(1) Úřad vede rejstřík, který obsahuje rozhodné údaje o přihláškách a rozhodné údaje o zapsaných ochranných známkách stanovené zákonem, prováděcím právním předpisem nebo určené Úřadem.

(2) Rejstřík je veřejný a každý má právo do něj nahlížet, pořizovat si kopie a výpisy. Na žádost vydá Úřad úředně ověřený úplný výpis nebo částečný výpis z rejstříku nebo opis zápisu nebo potvrzení o určitém zápisu anebo potvrzení, že v rejstříku určitý údaj není. Úředním ověřením se potvrzuje shoda výpisu nebo opisu se zápisem v rejstříku. Žadatel o výpis nebo opis je povinen spolu se žádostí zaplatit správní poplatek podle zvláštního právního předpisu.

(3) Úřad bezodkladně po doručení zapíše do rejstříku změnu údajů o přihlášce či zapsané ochranné známce vyplývající z pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu.

(4) Rejstřík je veden v elektronické podobě a Úřad zveřejňuje informace uvedené v rejstříku způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(5) Poznámka spornosti podle občanského zákoníku se může týkat jen záznamu v rejstříku, jímž se vyznačuje nakládání s ochrannou známkou jako předmětem vlastnictví.

(6) Podrobnosti o obsahu rejstříku stanoví prováděcí právní předpis.

(7) Úřad vydává Věstník, v němž zveřejňuje zejména přihlášky a zapsané ochranné známky a další údaje týkající se ochranných známek, popřípadě sdělení a informace obecné povahy vydané Úřadem, jakož i úřední sdělení a rozhodnutí zásadní povahy.

§ 45

(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, platí pro řízení o ochranných známkách správní řád, s výjimkou ustanovení o ověřování plných mocí pro neurčitý počet řízení, o ověřování úředních razítek a podpisů na veřejných listinách vydaných orgány cizích států, o přerušení řízení, o lhůtách pro vydání rozhodnutí, o ochraně proti nečinnosti, dále z ustanovení o zvláštnostech řízení o rozkladu ustanovení o složení rozkladové komise a o možném způsobu ukončení řízení o rozkladu a ustanovení o zákazu změny napadeného rozhodnutí z důvodu ztráty možnosti odvolat se.

(2) Proti pravomocnému rozhodnutí Úřadu je přípustná žaloba proti rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu.