Zákon o ochranných známkách

441/2003 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 19Přihláška

(1) O zápis ochranné známky do rejstříku se žádá přihláškou podanou u Úřadu; každá přihláška se může týkat jen jedné ochranné známky.

(2) Přihláška musí obsahovat

a) žádost o zápis ochranné známky do rejstříku,

b) jméno a příjmení fyzické osoby a adresu místa jejího trvalého pobytu, popřípadě adresu pro doručování, je-li přihlašovatelem fyzická osoba, nebo obchodní firmu, popřípadě jiný název a sídlo, je-li přihlašovatelem právnická osoba, (dále jen "údaje o totožnosti"),

c) údaje o totožnosti zástupce, je-li přihlašovatel zastoupen,

d) seznam výrobků nebo služeb, pro něž se požaduje zápis ochranné známky,

e) znění nebo plošné vyobrazení přihlašované ochranné známky.

(3) Přihlašovatel ochranné známky je povinen ve lhůtě 1 měsíce ode dne podání přihlášky zaplatit správní poplatky podle zvláštního právního předpisu; není-li správní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, považuje se přihláška za nepodanou. Lhůtu pro zaplacení správního poplatku nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout.

(4) Seznam výrobků nebo služeb, pro něž se požaduje zápis ochranné známky, se v přihlášce uvádí v pořadí tříd mezinárodního třídění spolu s příslušným číslem třídy. Správní poplatky podle odstavce 3 se platí ve výši odpovídající počtu tříd mezinárodního třídění výrobků a služeb, pro něž je ochranná známka přihlašována. Mezinárodní třídění výrobků a služeb Úřad zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(5) Uplatňuje-li přihlašovatel právo přednosti podle § 20, uvede v přihlášce datum podání přihlášky, z níž odvozuje právo přednosti, a stát, v němž byla tato přihláška podána. Pokud přihlašovatel uplatňuje právo přednosti z několika přihlášek, musí zároveň uvést u každého výrobku nebo služby, ze které přihlášky právo přednosti uplatňuje.

(6) Přihláška musí být podepsána přihlašovatelem nebo jeho zástupcem.

(7) Další náležitosti přihlášky týkající se údajů o vyobrazení ochranné známky stanoví prováděcí právní předpis.