Zákon o ochranných známkách

441/2003 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 56

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2004, s výjimkou ustanovení části první § 2 písm. c), § 3 písm. a) bodu 3 a § 3 písm. b), § 7 odst. 1 písm. e), § 11 odst. 2, § 46 odst. 3, hlavy XII a části druhé, která nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.