Zákon o ochranných známkách

441/2003 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 21Formální průzkum

(1) Úřad zkoumá, zda přihláška splňuje náležitosti stanovené v § 19.

(2) Nesplňuje-li přihláška náležitosti podle § 19 odst. 1, 2, 4 až 6, Úřad vyzve přihlašovatele, aby ve stanovené lhůtě, která však musí činit alespoň 15 dnů, zjištěné nedostatky odstranil.

(3) Nejsou-li odstraněny nedostatky náležitostí uvedené v § 19 odst. 1, 2, 4 a 6, Úřad podanou přihlášku odmítne.

(4) Není-li správní poplatek zaplacen ve výši podle § 19 odst. 4, vyzve Úřad přihlašovatele po uplynutí lhůty stanovené v § 19 odst. 3 k jeho doplacení a stanoví mu k tomu lhůtu 15 dnů. Není-li nedoplatek zaplacen ani v této lhůtě, považuje se přihláška za podanou v rozsahu tříd výrobků a služeb, na které se vztahuje zaplacená částka. Není-li zřejmé, na které třídy výrobků nebo služeb se má zaplacená částka vztahovat, považuje se přihláška za podanou v rozsahu tříd výrobků a služeb uvedených na přihlášce v pořadí od nejnižší, které zaplacená částka zahrnuje. Není-li správní poplatek zaplacen ani v takové výši, která odpovídá správnímu poplatku za podání přihlášky, pokládá se správní poplatek za nezaplacený a Úřad zaplacenou část správního poplatku přihlašovateli vrátí.