Zákon o ochranných známkách

441/2003 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 52Přechodná ustanovení

(1) Ochranné známky zapsané podle dřívějších právních předpisů zůstávají v platnosti. Je-li podán návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou z důvodu jejího zápisu v rozporu se zákonem, posuzuje se zápisná způsobilost ochranné známky podle zákona platného v době zápisu ochranné známky do rejstříku. Ochranná známka však nebude prohlášena za neplatnou, je-li její zápis v souladu s tímto zákonem.

(2) Pro řízení o přihláškách, která neskončila přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije tento zákon. Účinky procesních úkonů učiněných v těchto řízeních zůstávají zachovány a posoudí se přiměřeně podle tohoto zákona. Má-li přihláška podaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vady, které podle tohoto zákona brání jejímu projednání, Úřad vyzve přihlašovatele k jejich odstranění a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu.

(3) Je-li přihláška přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zveřejněna, avšak lhůta k podání námitek stanovená § 25 tohoto zákona přede dnem nabytí jeho účinnosti neskončila, je možné podat ve stanovené lhůtě, nejpozději však do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, proti zápisu ochranné známky námitky i podle § 7 tohoto zákona. Před zápisem ochranné známky do rejstříku Úřad přezkoumá i splnění podmínek zápisu stanovených podle § 1, 2, 5 a 6 tohoto zákona.

(4) Byl-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona podán návrh na výmaz podle § 25 dosavadního zákona, bude projednán jako návrh na zrušení ochranné známky nebo prohlášení ochranné známky za neplatnou při splnění podmínek a s účinky stanovenými v tomto zákoně.

(5) Neskončilo-li řízení o výmazu ochranné známky podle § 25 odst. 2 a 3 dosavadního zákona přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je navrhovatel výmazu na výzvu Úřadu povinen prokázat užívání starší ochranné známky ve smyslu § 13 tohoto zákona.

(6) Žádost o výmaz ochranné známky z rejstříku podle § 26 dosavadního zákona lze podat do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(7) Byla-li kolektivní ochranná známka zapsána podle dřívějších právních předpisů bez toho, že by dosavadní majitelé vytvořili zvláštní právnickou osobu, mohou tak učinit do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Po marném uplynutí této lhůty se vztahy mezi dosavadními majiteli kolektivní ochranné známky řídí obecnými právními předpisy o spoluvlastnictví.

(8) Vztahy z ochranných známek zapsaných do rejstříku přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se řídí ustanoveními tohoto zákona. Vznik těchto vztahů, jakož i nároky z nich vzniklé se však posuzují podle předpisů platných v době jejich vzniku.

(9) Prohlášení ochranné známky za proslulou podle § 18 zákona č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách, zůstává po dobu stanovenou v § 42 odst. 3 zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, v platnosti.