Zákon o ochranných známkách

441/2003 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 33Zvláštní ustanovení o účincích zrušení a neplatnosti

(1) Účinky zrušení nebo neplatnosti ochranné známky se netýkají

a) rozhodnutí ve věci porušení práv z ochranné známky, která nabyla právní moci a byla vykonána před nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení nebo neplatnosti ochranné známky,

b) smluv uzavřených před nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení nebo neplatnosti ochranné známky v rozsahu plnění poskytnutého na jejich základě před nabytím právní moci tohoto rozhodnutí; lze však požadovat vrácení plnění poskytnutého na základě smlouvy.

(2) Ustanovením odstavce 1 není dotčena odpovědnost vlastníka ochranné známky za škodu nebo bezdůvodné obohacení.