Zákon o ochranných známkách

441/2003 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 28Zápis

(1) Vyhovuje-li přihláška požadavkům tohoto zákona, nebylo-li řízení o přihlášce zastaveno a nebyly-li podány ve lhůtě stanovené v § 25 odst. 1 námitky nebo byly-li námitky pravomocným rozhodnutím zamítnuty či řízení o nich pravomocně zastaveno, zapíše Úřad ochrannou známku do rejstříku spolu s uvedením dne zápisu a vydá vlastníku ochranné známky osvědčení o zápisu ochranné známky do rejstříku.

(2) Zápis ochranné známky do rejstříku Úřad oznámí ve Věstníku.

(3) Účinky zápisu ochranné známky do rejstříku nastávají dnem zápisu do rejstříku.