Zákon o ochranných známkách

441/2003 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 55

V § 39 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní: