Zákon o ochranných známkách

441/2003 Sb.

Poslední změna zákona:

HLAVA IXZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O KOLEKTIVNÍCH OCHRANNÝCH ZNÁMKÁCH

§ 35Kolektivní ochranná známka

(1) Kolektivní ochrannou známkou je ochranná známka, která je takto označena již při podání přihlášky a která je způsobilá rozlišovat výrobky nebo služby členů či společníků právnické osoby nebo účastníků sdružení od výrobků nebo služeb jiných osob.

(2) Podmínky užívání kolektivní ochranné známky včetně sankcí za jejich porušení se stanoví písemnou smlouvou o užívání kolektivní ochranné známky uzavřenou všemi členy či společníky právnické osoby nebo účastníky sdružení (dále jen "smlouva o užívání").

(3) Není-li stanoveno dále jinak, platí pro přihlášku kolektivní ochranné známky, pro řízení o přihlášce, o právech z kolektivní ochranné známky, o řízení ve věci zrušení a nebo prohlášení kolektivní ochranné známky za neplatnou ustanovení hlav I až VIII a hlavy X obdobně.

§ 36Náležitosti přihlášky kolektivní ochranné známky

(1) O zápis kolektivní ochranné známky se žádá písemnou přihláškou podanou u Úřadu.

(2) Přihláška kolektivní ochranné známky musí mimo náležitosti uvedené v § 19 obsahovat údaje o totožnosti členů, společníků či účastníků přihlašovatele, kteří mohou kolektivní ochrannou známku užívat.

(3) K přihlášce kolektivní ochranné známky musí být přiložena smlouva o užívání.

§ 37Průzkum přihlášky kolektivní ochranné známky

(1) Úřad podrobí přihlášku kolektivní ochranné známky průzkumu v rozsahu stanoveném v § 21 až 27 s tím, že splnění podmínky stanovené v § 4 písm. b) Úřad hodnotí s přihlédnutím k § 35 odst. 1.

(2) Úřad na žádost zapíše v rejstříku změnu složení členů či společníků právnické osoby nebo účastníků sdružení.

§ 38Práva z kolektivní ochranné známky

(1) Výlučné právo označovat výrobky či služby kolektivní ochrannou známkou, pro které je kolektivní ochranná známka zapsána, nebo ji užívat ve spojení s těmito výrobky či službami mají členové či společníci právnické osoby nebo účastníci sdružení zapsaní v rejstříku.

(2) Vlastník kolektivní ochranné známky má práva v rozsahu podle hlavy II tohoto zákona, není-li v této hlavě stanoveno jinak.

(3) Členové či společníci právnické osoby nebo účastníci sdružení mají práva podle odstavce 1 za podmínek stanovených smlouvou o užívání.

§ 39Omezení práv z kolektivní ochranné známky

Kolektivní ochranná známka nemůže být předmětem licence, nemůže být poskytnuta jako zástava a nemůže být převedena na jinou osobu.

§ 40Zrušení kolektivní ochranné známky a její prohlášení za neplatnou

(1) Pro zrušení kolektivní ochranné známky se použije ustanovení § 31.

(2) Úřad zruší kolektivní ochrannou známku také v případě, jestliže členové či společníci právnické osoby nebo účastníci sdružení zásadním způsobem porušují smlouvu o užívání a na změně smlouvy o užívání se nedohodnou nebo pokud právnická osoba či sdružení zanikne.

(3) Pro prohlášení kolektivní ochranné známky za neplatnou se použije ustanovení § 32 s tím, že splnění § 4 písm. b) se posuzuje s přihlédnutím k § 35 odst. 1.