Zákon o ochranných známkách

441/2003 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 50Přeměna na přihlášku národní ochranné známky

(1) Úřad projedná žádost o zahájení národního řízení o přeměně přihlášky nebo přihlášky ochranné známky Společenství na přihlášku národní ochranné známky podle článku 109 nařízení Rady, jestliže přihlašovatel do 2 měsíců od doručení výzvy

a) zaplatí správní poplatek podle zvláštního právního předpisu,

b) předloží překlad žádosti a jejích příloh do českého jazyka a připojí originál žádosti,

c) uvede adresu pro doručování v České republice,

d) předloží znění nebo vyobrazení ochranné známky v počtu stanoveném prováděcím právním předpisem.

(2) Úřad prověří, zda je žádost přípustná podle článku 108 odst. 2 nařízení Rady. Je-li žádost nepřípustná, Úřad ji zamítne.

(3) Přihlášce, která vznikla přeměnou přihlášky ochranné známky Společenství, se přizná datum podání nebo den vzniku práva přednosti z původní přihlášky a případně i vstup do práv ze starší ochranné známky, na nějž byl uplatněn nárok podle článků 34 a 35 nařízení Rady.

(4) V případě přihlášky vzniklé přeměnou již zapsané ochranné známky Společenství, Úřad tuto známku zapíše bez dalšího do rejstříku s právem přednosti, které bylo přiznáno ochranné známce Společenství, a tuto skutečnost zveřejní ve Věstníku.