Zákon o ochranných známkách

441/2003 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 42Rozklad

(1) Proti rozhodnutí Úřadu lze podat ve lhůtě 1 měsíce ode dne doručení rozhodnutí rozklad. Rozklad má odkladný účinek. Lhůtu k podání rozkladu nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout.

(2) Rozklad se považuje za podaný až poté, co je zaplacen správní poplatek podle zvláštního právního předpisu.

(3) Věcné odůvodnění rozkladu musí být Úřadu předloženo ve lhůtě 1 měsíce ode dne podání rozkladu. Lhůtu k podání odůvodnění rozkladu nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout.