Zákon o ochranných známkách

441/2003 Sb.

Poslední změna zákona:

441

Zobrazit vzory smluv

ZÁKON

ze dne 3. prosince 2003

o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍOCHRANNÉ ZNÁMKY

HLAVA IOBECNÁ USTANOVENÍ

Pojem ochranné známky

§ 1Označení, která mohou tvořit ochrannou známku

Ochrannou známkou může být za podmínek stanovených tímto zákonem jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby.

§ 2

Na území České republiky požívají ochrany ochranné známky, které jsou

a) zapsány v rejstříku ochranných známek (dále jen "rejstřík") vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví (dále jen "Úřad") (dále jen "národní ochranné známky"),

b) s účinky pro Českou republiku zapsány v rejstříku vedeném Mezinárodním úřadem duševního vlastnictví na základě mezinárodní přihlášky ve smyslu Madridské dohody o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek nebo Protokolu k Madridské dohodě (dále jen "mezinárodní ochranné známky"),

c) zapsány v rejstříku vedeném Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu (známky a vzory) podle nařízení Rady Evropských společenství o ochranné známce Společenství (dále jen "nařízení Rady") (dále jen "ochranné známky Společenství"),

d) na území České republiky všeobecně známé (dále jen "všeobecně známé známky") ve smyslu článku 6bis Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví (dále jen "Pařížská úmluva") a článku 16 Dohody o obchodních aspektech práv duševního vlastnictví.

§ 3

Starší ochrannou známkou se s přihlédnutím k uplatněnému právu přednosti (§ 20) pro účely tohoto zákona rozumí

a) zapsaná, má-li dřívější datum podání,

1. národní ochranná známka,

2. mezinárodní ochranná známka,

3. ochranná známka Společenství;

b) ochranná známka Společenství, k níž je ve smyslu čl. 34 nařízení Rady uplatněn nárok na vstup do práv ze starší ochranné známky uvedené v písmenu a) bodech 1 a 2, i když se vlastník této starší známky vzdal nebo známka zanikla;

c) přihlášená ochranná známka podle písmen a) a b), pokud bude zapsána;

d) všeobecně známá známka, jejíž ochrana vznikla před datem podání přihlášky pozdější ochranné známky a k tomuto datu dosud trvá.

Důvody pro odmítnutí ochrany

§ 4

Do rejstříku se nezapíše označení,

a) které nemůže tvořit ochrannou známku ve smyslu § 1,

b) které nemá rozlišovací způsobilost,

c) které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, které slouží v obchodě k určení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo k označení jiných jejich vlastností,

d) které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých obchodních zvyklostech,

e) které je tvořeno výlučně tvarem, který vyplývá z povahy samotného výrobku nebo který je nezbytný pro dosažení technického výsledku anebo který dává výrobku podstatnou užitnou hodnotu,

f) které je v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy,

g) které by mohlo klamat veřejnost, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ výrobku nebo služby,

h) přihlašované pro vína či lihoviny, které obsahuje zeměpisné označení, aniž by víno či lihovina měly takovýto zeměpisný původ,

i) které obsahuje označení požívající ochrany podle článku 6ter Pařížské úmluvy, k jehož zápisu nebyl dán souhlas příslušnými orgány,

j) které obsahuje jiné znaky, emblémy a erby než uvedené v článku 6ter Pařížské úmluvy, jestliže jejich užití je předmětem zvláštního veřejného zájmu, ledaže by příslušný orgán dal souhlas k jeho zápisu,

k) které obsahuje znak vysoké symbolické hodnoty, zejména náboženský symbol,

l) jehož užívání se příčí ustanovení jiného právního předpisu nebo je v rozporu se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z mezinárodních smluv,

m) jestliže je zjevné, že přihláška ochranné známky (dále jen "přihláška") nebyla podána v dobré víře.

§ 5

Označení uvedené v § 4 písm. b) až d) může být zapsáno do rejstříku, pokud přihlašovatel prokáže, že takové označení získalo před zápisem ochranné známky do rejstříku užíváním v obchodním styku ve vztahu k výrobkům nebo službám přihlašovatele, pro které je požadován jeho zápis do rejstříku, rozlišovací způsobilost.

§ 6

Do rejstříku se nezapíše označení, pokud je shodné se starší ochrannou známkou, která je přihlášena nebo zapsána pro jiného vlastníka či přihlašovatele pro shodné výrobky či služby; to neplatí, pokud vlastník či přihlašovatel starší ochranné známky udělí písemný souhlas k zápisu pozdější ochranné známky do rejstříku.

§ 7

(1) Přihlašované označení se nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu (dále jen "námitky")

a) vlastníkem starší ochranné známky, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a ochranná známka vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti; za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou,

b) vlastníkem starší ochranné známky, která je shodná s přihlašovaným označením nebo mu je podobná, pokud má být takové označení zapsáno pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána, avšak jde o starší ochrannou známku, která má v České republice dobré jméno, a užívání přihlašovaného označení by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu,

c) vlastníkem starší všeobecně známé známky, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti se starší všeobecně známou ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, na něž se přihlašované označení a všeobecně známá ochranná známka vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti; za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou,

d) vlastníkem starší všeobecně známé známky, která je shodná s přihlašovaným označením nebo je mu podobná, pokud má být takové označení zapsáno pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je starší všeobecně známá známka chráněna, avšak jde o starší všeobecně známou známku, která má v České republice dobré jméno, za předpokladu, že užívání této ochranné známky ve vztahu k těmto výrobkům nebo službám by ukazovalo na vztah mezi těmito výrobky nebo službami a vlastníkem všeobecně známé ochranné známky,

e) vlastníkem starší ochranné známky Společenství, která je shodná s přihlašovaným označením nebo je mu podobná, pokud má být takové označení zapsáno pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána, avšak jde o starší ochrannou známku, která má na území Evropských společenství dobré jméno, a užívání přihlašovaného označení bez řádného důvodu by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky Společenství nebo jim bylo na újmu,

f) vlastníkem ochranné známky zapsané v jiné unijní zemi Pařížské úmluvy nebo ve státě, který je členem Světové obchodní organizace, pokud přihlášku podal zástupce, zprostředkovatel, obstaravatel nebo jiná osoba pověřená hájit hospodářské zájmy vlastníka ochranné známky podle článku 6septies Pařížské úmluvy (dále jen "obstaravatel") na své vlastní jméno a bez souhlasu vlastníka, ledaže by tento obstaravatel své jednání řádně odůvodnil,

g) uživatelem nezapsaného označení nebo jiného označení užívaného v obchodním styku pro shodné nebo podobné výrobky nebo služby, které je shodné s přihlašovaným označením nebo je mu podobné, pokud označení nemá místní dosah a právo k tomuto označení vzniklo před dnem podání přihlášky,

h) fyzickou osobou, jejíž právo na jméno a na ochranu projevů osobní povahy mohou být dotčena přihlašovaným označením, popřípadě osobou oprávněnou uplatňovat tato práva na ochranu osobnosti,

i) osobou, které náležejí práva k autorskému dílu, pokud autorské dílo může být užíváním přihlašovaného označení dotčeno,

j) vlastníkem staršího práva z jiného průmyslového vlastnictví, pokud práva z průmyslového vlastnictví mohou být užíváním přihlášeného označení dotčena,

k) tím, kdo je dotčen ve svých právech přihláškou, která nebyla podána v dobré víře.

(2) Námitky podle odstavce 1 písm. a), b), e) a f) může podat rovněž přihlašovatel ochranných známek v těchto ustanoveních uvedených.

(3) V případě, že osoba oprávněná podat námitky podle odstavce 1 (dále jen "namítající") po podání námitek udělí písemný souhlas k zápisu přihlášené ochranné známky do rejstříku, platí, že své námitky vzala zpět, a Úřad řízení o námitkách zastaví.

HLAVA IIÚČINKY OCHRANNÉ ZNÁMKY

§ 8Práva z ochranné známky

(1) Vlastník ochranné známky má výlučné právo užívat ochrannou známku ve spojení s výrobky nebo službami, pro něž je chráněna. Své právo prokazuje vlastník zapsané ochranné známky výpisem z rejstříku, popřípadě osvědčením o zápisu. Vlastník ochranné známky je oprávněn používat spolu s ochrannou známkou značku ®.

(2) Nestanoví-li tento zákon jinak (§ 10 a 11), nikdo nesmí v obchodním styku bez souhlasu vlastníka ochranné známky užívat

a) označení shodné s ochrannou známkou pro výrobky nebo služby, které jsou shodné s těmi, pro které je ochranná známka zapsána,

b) označení, u něhož z důvodu jeho shodnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb označených ochrannou známkou a označením existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně pravděpodobnosti asociace mezi označením a ochrannou známkou,

c) označení shodné s ochrannou známkou nebo jí podobné pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je ochranná známka zapsána, avšak jde o ochrannou známku, která má dobré jméno v České republice, a jeho užívání by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim bylo na újmu.

(3) Pro potřeby odstavce 2 se za užívání v obchodním styku považuje zejména

a) umísťování označení na výrobky nebo jejich obaly,

b) nabídka výrobků pod tímto označením, jejich uvádění na trh nebo skladování za tímto účelem anebo nabídka či poskytování služeb pod tímto označením,

c) dovoz nebo vývoz výrobků pod tímto označením,

d) užívání označení v obchodních listinách a v reklamě.

(4) Byla-li ochranná známka zapsána na jméno obstaravatele bez souhlasu vlastníka známky (dále jen "ochranná známka zapsaná na jméno obstaravatele"), má takový vlastník právo zakázat užívání známky obstaravatelem, ledaže by tento obstaravatel své jednání řádně odůvodnil.

§ 9Reprodukce ochranných známek ve slovnících

Vzbuzuje-li reprodukce zapsané ochranné známky publikovaná ve slovníku, encyklopedii nebo obdobném díle dojem, že se jedná o druhový název zboží nebo služeb, má vlastník ochranné známky právo žádat po vydavateli nebo nakladateli, aby reprodukce ochranné známky byla nejpozději při následujícím uveřejnění nebo vydání díla opatřena údajem, že se jedná o zapsanou ochrannou známku.

§ 10Omezení účinků ochranné známky

(1) Vlastník ochranné známky není oprávněn zakázat třetím osobám užívat v obchodním styku

a) jejich jméno a příjmení, obchodní firmu nebo název anebo adresu,

b) údaje týkající se druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu, doby výroby výrobku nebo poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností,

c) označení nezbytné k určení účelu výrobku nebo služby, zejména u příslušenství nebo náhradních dílů,

pokud užívání je v souladu s obchodními zvyklostmi, dobrými mravy a pravidly hospodářské soutěže.

(2) Vlastník ochranné známky je v obchodním styku povinen strpět užívání shodného či podobného označení, jestliže práva k tomuto označení vznikla před podáním přihlášky a užívání tohoto označení je v souladu s právem České republiky.

§ 11Vyčerpání práv z ochranné známky

(1) Vlastník ochranné známky není oprávněn zakázat její užívání na výrobcích, které byly s touto ochrannou známkou uvedeny na trh v České republice tímto vlastníkem nebo s jeho souhlasem.

(2) Vlastník ochranné známky není oprávněn zakázat její užívání na výrobcích, které byly s touto ochrannou známkou uvedeny na trh v členském státě Evropských společenství nebo jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor tímto vlastníkem nebo s jeho souhlasem.

(3) Ustanovení předchozích odstavců se nepoužije, pokud vlastník ochranné známky má oprávněné důvody zakázat pozdější obchodní využití výrobků, zejména pokud se stav, popřípadě povaha výrobků po jejich uvedení na trh změnily nebo zhoršily.

§ 12

(1) Vlastník starší ochranné známky nebo uživatel staršího označení uvedeného v § 7 odst. 1 písm. g) není oprávněn požadovat prohlášení pozdější shodné či podobné ochranné známky za neplatnou (§ 32), popřípadě bránit jejímu dalšímu užívání, jestliže strpěl její užívání po dobu 5 let ode dne, kdy se o tomto užívání dozvěděl, ledaže by přihláška pozdější ochranné známky nebyla podána v dobré víře.

(2) Vlastník pozdější ochranné známky není oprávněn zakázat užívání shodné či podobné starší ochranné známky nebo navrhovat její prohlášení za neplatnou, přestože by vlastník starší ochranné známky již svá práva z ochranné známky nemohl uplatnit.

HLAVA IIIUŽÍVÁNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY

§ 13Užívání ochranné známky

(1) Pokud do 5 let od zápisu nezačal vlastník ochrannou známku řádně užívat pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, nebo pokud toto užívání bylo přerušeno nejméně na nepřetržitou dobu 5 let, podléhá ochranná známka následkům uvedeným v tomto zákoně (§ 14 a 31), ledaže pro neužívání existují řádné důvody.

(2) Za řádné užívání ochranné známky podle odstavce 1 se považuje rovněž

a) užívání ochranné známky v podobě, která se od podoby, ve které byla ochranná známka zapsána, liší prvky neměnícími její rozlišovací způsobilost,

b) umísťování ochranné známky na výrobcích nebo na jejich obalech pouze pro účely vývozu.

(3) Užívání ochranné známky na základě licenční smlouvy (§ 18) a užívání kolektivní ochranné známky osobou, která má oprávnění ji užívat, se považuje za užívání vlastníkem.

§ 14Některé následky neužívání ochranné známky

(1) Ochranná známka nemůže být prohlášena za neplatnou z důvodu existence starší ochranné známky, pokud tato starší ochranná známka nesplňuje podmínky užívání uvedené v § 13.

(2) Není-li starší ochranná známka užívána ve smyslu § 13 pro všechny výrobky a služby, pro které byla zapsána, může být její existence důvodem pro prohlášení pozdější ochranné známky za neplatnou jen v rozsahu výrobků a služeb, pro které je užívána.

HLAVA IVOCHRANNÁ ZNÁMKA JAKO PŘEDMĚT VLASTNICTVÍ

Změna vlastníka

§ 15

(1) Ochranná známka může být nezávisle na převodu podniku převedena, a to pro všechny výrobky nebo služby, pro které je zapsána, nebo jen pro některé z nich. Převod ochranné známky musí být učiněn písemnou smlouvou.

(2) Ochranná známka přechází na nového vlastníka též v případech stanovených zvláštními právními předpisy.

(3) Převod, popřípadě přechod ochranné známky je účinný vůči třetím osobám zápisem do rejstříku; nabyvatel ochranné známky může vůči Úřadu činit úkony po doručení žádosti o zápis převodu či přechodu práv k ochranné známce. O zápis převodu či přechodu do rejstříku je oprávněna požádat kterákoli ze smluvních stran, v případě přechodu právní nástupce původního vlastníka. Náležitosti žádostí o zápis převodu či přechodu ochranné známky týkající se údajů o účastnících řízení a údajů o ochranné známce stanoví prováděcí právní předpis.

(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 se přiměřeně použije pro převod či přechod přihlášky.

§ 16

Vlastník ochranné známky zapsané v unijní zemi Pařížské úmluvy může podat u soudu návrh na určení práva na vyznačení změny vlastníka ochranné známky, byla-li ochranná známka zapsána na jméno obstaravatele. Soud návrh zamítne, pokud obstaravatel své jednání řádně odůvodní a důvody doloží. Na základě pravomocného rozhodnutí soudu Úřad na žádost vyznačí změnu vlastníka ochranné známky v rejstříku a tuto skutečnost zveřejní ve Věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen "Věstník"). Náležitosti žádosti o vyznačení změny vlastníka ochranné známky týkající se údajů o účastnících řízení a údajů o ochranné známce stanoví prováděcí právní předpis.

§ 17Jiná práva

(1) Ochranná známka může být předmětem zástavního práva, předmětem výkonu rozhodnutí či exekuce a může být zahrnuta do majetkové podstaty podle zvláštního právního předpisu.

(2) Skutečnosti uvedené v odstavci 1 Úřad na žádost zapíše do rejstříku, a to ve lhůtě do 1 měsíce od přijetí žádosti. Náležitosti žádosti o zápis týkající se údajů o účastnících řízení a údajů o ochranné známce stanoví prováděcí právní předpis.

(3) Zástavní právo k ochranné známce vzniká zápisem do rejstříku, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.

§ 18Licence

Licenční smlouva

(1) Právo užívat ochrannou známku může být poskytnuto na základě licenční smlouvy uzavřené podle zvláštního právního předpisu pro všechny výrobky nebo služby, pro které byla ochranná známka zapsána, nebo pro některé z nich. Licence může být poskytnuta jako výlučná nebo nevýlučná.

(2) Vlastník ochranné známky se může dovolávat svých práv z ochranné známky vůči nabyvateli licence, který porušil ustanovení licenční smlouvy, pokud jde o dobu trvání licence, podobu, ve které může být ochranná známka užívána, rozsah výrobků nebo služeb, pro které byla licence poskytnuta, území, na kterém může být ochranná známka užívána, nebo jakost výrobků nebo služeb vyráběných či poskytovaných nabyvatelem licence.

(3) Licenční smlouva je účinná vůči třetím osobám zápisem do rejstříku; o zápis do rejstříku je oprávněna požádat kterákoli ze smluvních stran. Náležitosti žádosti o zápis licenční smlouvy do rejstříku týkající se údajů o účastnících řízení a údajů o ochranné známce stanoví prováděcí právní předpis.

§ 18aSpoluvlastnictví ochranné známky

(1) Přísluší-li práva k téže ochranné známce několika osobám (dále jen „spoluvlastníci“), řídí se vztahy mezi nimi předpisy o spoluvlastnictví.

(2) Pokud není spoluvlastníky dohodnuto jinak, má právo užívat ochrannou známku každý z jejích spoluvlastníků.

(3) K platnému uzavření licenční smlouvy je třeba, není-li dohodnuto jinak, souhlasu všech spoluvlastníků; každý ze spoluvlastníků je oprávněn uplatňovat nároky z porušení práv z ochranné známky samostatně.

(4) K převodu ochranné známky je zapotřebí souhlasu všech spoluvlastníků. Spoluvlastník je oprávněn bez souhlasu ostatních převést svůj podíl jen na některého ze spoluvlastníků; na třetí osobu může převést svůj podíl jen v případě, že žádný ze spoluvlastníků nepřijme ve lhůtě 1 měsíce písemnou nabídku převodu.

HLAVA VPŘIHLÁŠKA

§ 19Přihláška

(1) O zápis ochranné známky do rejstříku se žádá přihláškou podanou u Úřadu; každá přihláška se může týkat jen jedné ochranné známky.

(2) Přihláška musí obsahovat

a) žádost o zápis ochranné známky do rejstříku,

b) jméno a příjmení fyzické osoby a adresu místa jejího trvalého pobytu, popřípadě adresu pro doručování, je-li přihlašovatelem fyzická osoba, nebo obchodní firmu, popřípadě jiný název a sídlo, je-li přihlašovatelem právnická osoba, (dále jen "údaje o totožnosti"),

c) údaje o totožnosti zástupce, je-li přihlašovatel zastoupen,

d) seznam výrobků nebo služeb, pro něž se požaduje zápis ochranné známky,

e) znění nebo plošné vyobrazení přihlašované ochranné známky.

(3) Přihlašovatel ochranné známky je povinen ve lhůtě 1 měsíce ode dne podání přihlášky zaplatit správní poplatky podle zvláštního právního předpisu; není-li správní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, považuje se přihláška za nepodanou. Lhůtu pro zaplacení správního poplatku nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout.

(4) Seznam výrobků nebo služeb, pro něž se požaduje zápis ochranné známky, se v přihlášce uvádí v pořadí tříd mezinárodního třídění spolu s příslušným číslem třídy. Správní poplatky podle odstavce 3 se platí ve výši odpovídající počtu tříd mezinárodního třídění výrobků a služeb, pro něž je ochranná známka přihlašována. Mezinárodní třídění výrobků a služeb Úřad zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(5) Uplatňuje-li přihlašovatel právo přednosti podle § 20, uvede v přihlášce datum podání přihlášky, z níž odvozuje právo přednosti, a stát, v němž byla tato přihláška podána. Pokud přihlašovatel uplatňuje právo přednosti z několika přihlášek, musí zároveň uvést u každého výrobku nebo služby, ze které přihlášky právo přednosti uplatňuje.

(6) Přihláška musí být podepsána přihlašovatelem nebo jeho zástupcem.

(7) Další náležitosti přihlášky týkající se údajů o vyobrazení ochranné známky stanoví prováděcí právní předpis.

§ 20Datum podání přihlášky

(1) Dnem podání přihlášky vzniká přihlašovateli právo přednosti před každým, kdo podá později přihlášku shodné nebo podobné ochranné známky pro shodné nebo podobné výrobky nebo služby.

(2) Právo přednosti, které vyplývá z Pařížské úmluvy, musí přihlašovatel uplatnit již v přihlášce a doložit je do 3 měsíců od jejího podání, jinak je Úřad nepřizná. Právo přednosti lze uplatnit z přihlášky, v níž je požadována ochrana v unijní zemi Pařížské úmluvy nebo ve státě, který je členem Světové obchodní organizace; jestliže stát, v němž je učiněno první podání přihlášky, není unijní zemí Pařížské úmluvy ani členem Světové obchodní organizace, lze právo přednosti z tohoto podání přiznat jen za podmínek vzájemnosti. Lhůtu k prokázání práva přednosti nelze prodloužit a její zmeškání prominout.

(3) Úřad na žádost přihlašovatele vystaví doklad o přiznání práva přednosti (prioritní doklad).

HLAVA VIŘÍZENÍ O PŘIHLÁŠCE

§ 21Formální průzkum

(1) Úřad zkoumá, zda přihláška splňuje náležitosti stanovené v § 19.

(2) Nesplňuje-li přihláška náležitosti podle § 19 odst. 1, 2, 4 až 6, Úřad vyzve přihlašovatele, aby ve stanovené lhůtě, která však musí činit alespoň 15 dnů, zjištěné nedostatky odstranil.

(3) Nejsou-li odstraněny nedostatky náležitostí uvedené v § 19 odst. 1, 2, 4 a 6, Úřad podanou přihlášku odmítne.

(4) Není-li správní poplatek zaplacen ve výši podle § 19 odst. 4, vyzve Úřad přihlašovatele po uplynutí lhůty stanovené v § 19 odst. 3 k jeho doplacení a stanoví mu k tomu lhůtu 15 dnů. Není-li nedoplatek zaplacen ani v této lhůtě, považuje se přihláška za podanou v rozsahu tříd výrobků a služeb, na které se vztahuje zaplacená částka. Není-li zřejmé, na které třídy výrobků nebo služeb se má zaplacená částka vztahovat, považuje se přihláška za podanou v rozsahu tříd výrobků a služeb uvedených na přihlášce v pořadí od nejnižší, které zaplacená částka zahrnuje. Není-li správní poplatek zaplacen ani v takové výši, která odpovídá správnímu poplatku za podání přihlášky, pokládá se správní poplatek za nezaplacený a Úřad zaplacenou část správního poplatku přihlašovateli vrátí.

§ 22Věcný průzkum

(1) Není-li přihlašované označení způsobilé zápisu podle § 4 nebo § 6, Úřad přihlášku zamítne. Není-li přihlašované označení způsobilé zápisu do rejstříku jen pro část výrobků či služeb, Úřad přihlášku zamítne v tomto rozsahu. Údaje o rozhodnutí o zamítnutí přihlášky Úřad zveřejní ve Věstníku.

(2) Úřad přihlášku zamítne, obsahuje-li přihlašované označení prvky starší ochranné známky, která je přihlášena nebo zapsána pro jiného vlastníka, jestliže by tyto prvky mohly vést k záměně se starší ochrannou známkou; Úřad přihlášku nezamítne, pokud vlastník či přihlašovatel starší ochranné známky udělí písemný souhlas k zápisu pozdější ochranné známky do rejstříku.

(3) Obsahuje-li přihlašované označení prvek, který nemá rozlišovací způsobilost, a může-li ponechání tohoto prvku ve známce vyvolat pochybnosti o rozsahu ochrany, může přihlašovatel omezit rozsah ochrany ve vztahu k prvku přihlašovaného označení; toto omezení rozsahu ochrany Úřad zveřejní spolu s přihláškou (§ 23). Omezení rozsahu ochrany nelze vzít zpět.

(4) Před vydáním rozhodnutí o zamítnutí přihlášky je Úřad povinen přihlašovateli umožnit vyjádřit se k důvodům, pro které hodlá přihlášku zamítnout.

§ 23Zveřejnění přihlášky

Jsou-li splněny podmínky stanovené tímto zákonem, zveřejní Úřad přihlášku ve Věstníku.

Připomínky a námitky

§ 24Připomínky

(1) Každý může do doby zápisu ochranné známky do rejstříku podat Úřadu písemné připomínky založené zejména na důvodech podle § 4 nebo § 6; k připomínkám Úřad přihlédne při rozhodování o zápisu ochranné známky do rejstříku. Osoba, která podala připomínky, se nestává účastníkem řízení o přihlášce před Úřadem.

(2) Přihlašovatel musí být Úřadem o připomínkách a výsledku jejich posouzení vyrozuměn a má právo se k nim ve stanovené lhůtě vyjádřit. Osobu, která podala připomínky, Úřad o výsledku posouzení jejích připomínek vyrozumí.

(3) Připomínky uvedené v odstavci 1 nelze podat z důvodů podle § 7. Připomínky musí obsahovat náležitosti stanovené prováděcím právním předpisem.

§ 25Námitky

(1) Osoby uvedené v § 7 mohou podat námitky ve lhůtě 3 měsíců od zveřejnění přihlášky, a to z důvodů uvedených v tomtéž ustanovení. Lhůtu k podání námitek nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout.

(2) Námitky musejí být podány písemně a musejí být odůvodněny a doloženy důkazy. K doplnění námitek a k důkazům předloženým na jejich podporu po lhůtě uvedené v odstavci 1 Úřad nepřihlíží. Spolu s námitkami je namítající povinen zaplatit správní poplatek podle zvláštního právního předpisu; není-li správní poplatek zaplacen, považují se námitky za nepodané.

(3) Podrobnosti o náležitostech námitek stanoví prováděcí právní předpis.

§ 26Řízení o námitkách

(1) Úřad řízení o námitkách zastaví, pokud odpadl důvod podání námitek. Rozhodnutí o zastavení řízení o námitkách Úřad doručí přihlašovateli a namítajícímu.

(2) Úřad námitky zamítne, pokud nebyly podány v zákonné lhůtě, nebyly podány osobou uvedenou v § 7, nebyly-li uvedeny důvody podání námitek či doloženy důkazy.

(3) Nezastaví-li Úřad řízení o námitkách podle odstavce 1 nebo nezamítne-li námitky podle odstavce 2, vyrozumí přihlašovatele o jejich obsahu a stanoví mu lhůtu, ve které se může k námitkám vyjádřit. Úřad také může vyzvat namítajícího a přihlašovatele, aby se ve stanovené lhůtě pokusili o námitkách dohodnout. Jsou-li námitky vzaty zpět, Úřad řízení o námitkách zastaví. Pokud se přihlašovatel k námitkám ve stanovené lhůtě nevyjádří, Úřad rozhodne o námitkách podle obsahu spisu.

(4) Zjistí-li Úřad, že přihlašovaná ochranná známka nezasahuje do zákonem chráněných starších práv třetích osob uvedených v § 7, námitky zamítne.

(5) Zjistí-li Úřad v průběhu řízení o námitkách, že přihlašovaná ochranná známka nesplňuje podmínky pro zápis jen pro některé výrobky nebo služby, pro které byla podána přihláška, přihlášku zamítne v rozsahu výrobků nebo služeb, pro které přihláška nesplňuje podmínky zápisu.

(6) Úřad přihlašovateli a namítajícímu doručí písemné vyhotovení rozhodnutí o zamítnutí přihlášky nebo rozhodnutí o zamítnutí námitek. Údaje o zamítnutí přihlášky, popřípadě zamítnutí námitek Úřad zveřejní ve Věstníku.

§ 27Úprava přihlášky

(1) Není-li dále stanoveno jinak, nelze po podání přihlášky provádět v přihlášce změny, zejména nelze rozšířit seznam výrobků a služeb, pro které byla přihláška podána.

(2) Přihláška může být upravena na žádost přihlašovatele pouze za účelem změny jména a příjmení, názvu, obchodní firmy a adresy místa trvalého pobytu, sídla, popřípadě chyb ve formulaci, přepisu nebo zjevných nesprávností, pokud tato změna uvádí údaje z ochranné známky do souladu se skutečností, aniž by se tím změnilo přihlašované označení podstatným způsobem. Týká-li se úprava přihlašovaného označení nebo seznamu výrobků nebo služeb a dojde-li k nim po zveřejnění přihlášky, přihláška se znovu zveřejní tak, jak byla změněna.

(3) Přihlašovatel může kdykoli vzít přihlášku zpět. O přihlášce, která byla vzata zpět, Úřad řízení zastaví; v tomto případě se již zaplacený správní poplatek nevrací.

(4) Přihlašovatel může kdykoli omezit seznam výrobků nebo služeb v přihlášce. Toto omezení nelze vzít zpět.

(5) Přihlašovatel je až do zápisu ochranné známky do rejstříku oprávněn přihlášku přihlašovanou pro více výrobků či služeb rozdělit. Právo přednosti z původní přihlášky bude zachováno i pro přihlášky rozdělené, jestliže obsahují jen výrobky či služby uvedené v původní přihlášce. Přihlašovatel je povinen zaplatit správní poplatek podle zvláštního právního předpisu za tolik přihlášek, kolik jich v důsledku rozdělení původní přihlášky vzniklo.

(6) Náležitosti podání žádosti o úpravu a rozdělení přihlášky týkající se údajů o přihlašovateli, popřípadě jeho zástupci, řízení a údajů o přihlašované ochranné známce stanoví prováděcí právní předpis.

(7) Ustanovení odstavců 1 a 2 se přiměřeně použijí pro zapsanou ochrannou známku.

§ 28Zápis

(1) Vyhovuje-li přihláška požadavkům tohoto zákona, nebylo-li řízení o přihlášce zastaveno a nebyly-li podány ve lhůtě stanovené v § 25 odst. 1 námitky nebo byly-li námitky pravomocným rozhodnutím zamítnuty či řízení o nich pravomocně zastaveno, zapíše Úřad ochrannou známku do rejstříku spolu s uvedením dne zápisu a vydá vlastníku ochranné známky osvědčení o zápisu ochranné známky do rejstříku.

(2) Zápis ochranné známky do rejstříku Úřad oznámí ve Věstníku.

(3) Účinky zápisu ochranné známky do rejstříku nastávají dnem zápisu do rejstříku.

HLAVA VIIDOBA PLATNOSTI A OBNOVA ZÁPISU OCHRANNÉ ZNÁMKY

§ 29Doba platnosti a obnova zápisu

(1) Zápis ochranné známky platí 10 let ode dne podání přihlášky. Nepožádá-li vlastník o obnovu zápisu, ochranná známka zanikne.

(2) Zápis ochranné známky se na žádost vlastníka ochranné známky obnoví, a to vždy na dalších 10 let. Za podání žádosti o obnovu zápisu je vlastník povinen zaplatit správní poplatek podle zvláštního právního předpisu. Žádost o obnovu zápisu ochranné známky se podává nejdříve ve lhůtě 12 měsíců před skončením doby platnosti, avšak nejpozději v den skončení doby platnosti. Náležitosti žádosti o obnovu zápisu ochranné známky stanoví prováděcí právní předpis. Lhůtu k podání žádosti o obnovu zápisu nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout.

(3) Není-li správní poplatek zaplacen, popřípadě není-li zaplacen ve stanovené výši, vyzve Úřad vlastníka ochranné známky, aby jej ve stanovené lhůtě zaplatil, popřípadě doplatil. Není-li správní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, popřípadě doplacen, hledí se na žádost o obnovu zápisu, jako by nebyla podána; Úřad zaplacenou část správního poplatku žadateli vrátí.

(4) Žádost o obnovu zápisu lze podat nejpozději v dodatečné lhůtě 6 měsíců po uplynutí doby platnosti; v tomto případě musí být správní poplatek podle odstavce 2 zaplacen v dvojnásobné výši.

(5) Je-li žádost podána mimo lhůty uvedené v odstavci 2 nebo 4, považuje se za nepodanou; v tomto případě Úřad žadateli vrátí již zaplacený správní poplatek.

(6) Je-li žádost o obnovu zápisu podána pouze pro některé z výrobků nebo služeb, pro které je ochranná známka zapsána, je zápis obnoven pouze pro tyto výrobky nebo služby.

(7) Obnova zápisu ochranné známky nabývá účinnosti k datu, k němuž uplyne doba platnosti zápisu ochranné známky; obnovu zápisu Úřad zapíše do rejstříku a zveřejní ve Věstníku.

HLAVA VIIIVZDÁNÍ SE, ZRUŠENÍ A NEPLATNOST

§ 30Vzdání se práv k ochranné známce

(1) Vlastník se může u Úřadu písemným prohlášením vzdát práv k ochranné známce v rozsahu všech výrobků či služeb, pro které byla zapsána, nebo některých z nich; účinky tohoto prohlášení nastávají dnem doručení prohlášení vlastníka ochranné známky Úřadu a nelze je vzít zpět. Úřad vyznačí vzdání se práv k ochranné známce v rejstříku a oznámí je ve Věstníku.

(2) Vlastník může u Úřadu písemným prohlášením omezit rozsah ochrany ve vztahu k prvku ochranné známky. O tomto omezení rozsahu ochrany Úřad rozhodne s ohledem na splnění podmínek stanovených tímto zákonem. Omezení rozsahu ochrany nelze vzít zpět.

§ 31Zrušení

(1) Úřad zruší ochrannou známku v řízení zahájeném na návrh třetí osoby, jestliže

a) ochranná známka nebyla po nepřetržitou dobu 5 let řádně užívána pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, a pro neužívání neexistují řádné důvody; k užívání, které bylo zahájeno, popřípadě v němž bylo pokračováno po pětiletém neužívání ochranné známky ve lhůtě 3 měsíců před podáním návrhu, se nepřihlíží, pokud přípravy pro započetí užívání nebo pokračování v užívání nastaly až poté, co se vlastník dozvěděl o tom, že by mohl být podán návrh na zrušení ochranné známky,

b) se ochranná známka stala pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, v důsledku činnosti nebo nečinnosti svého vlastníka, označením, které je v obchodě obvyklé,

c) ochranná známka po dni jejího zápisu v důsledku užívání svým vlastníkem nebo s jeho souhlasem pro výrobky nebo služby, pro které byla zapsána, může vést ke klamání veřejnosti, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ těchto výrobků nebo služeb.

(2) V řízení zahájeném na návrh podaný do 6 měsíců od právní moci soudního rozhodnutí, podle něhož je užití ochranné známky nedovoleným soutěžním jednáním, Úřad tuto ochrannou známku zruší. Lhůtu k podání návrhu na zrušení nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout.

(3) Je-li důvod zrušení pouze ve vztahu k některým z výrobků nebo služeb, pro které je ochranná známka zapsána, Úřad ochrannou známku zruší v rozsahu těchto výrobků nebo služeb.

§ 32Neplatnost

(1) Úřad v řízení zahájeném na návrh třetí osoby nebo z vlastního podnětu prohlásí ochrannou známku za neplatnou, pokud byla zapsána v rozporu s § 4 nebo § 6.

(2) Byla-li ochranná známka zapsána v rozporu s § 4 písm. b) nebo c) anebo d), nebude prohlášena za neplatnou, pokud v důsledku užívání získala po svém zápisu rozlišovací způsobilost pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána.

(3) Úřad prohlásí ochrannou známku za neplatnou rovněž v řízení zahájeném na návrh osoby uvedené v § 7 a z důvodů v tomto ustanovení uvedených.

(4) Na ochrannou známku, která byla prohlášena za neplatnou, se hledí, jako by nikdy nebyla zapsána.

(5) Ochranná známka může být prohlášena za neplatnou i poté, co se jí vlastník vzdal nebo co zanikla uplynutím doby platnosti.

(6) Existuje-li důvod neplatnosti pouze ve vztahu k některým z výrobků nebo služeb, pro které byla ochranná známka zapsána, je ochranná známka prohlášena za neplatnou pouze pro tyto výrobky nebo služby.

§ 33Zvláštní ustanovení o účincích zrušení a neplatnosti

(1) Účinky zrušení nebo neplatnosti ochranné známky se netýkají

a) rozhodnutí ve věci porušení práv z ochranné známky, která nabyla právní moci a byla vykonána před nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení nebo neplatnosti ochranné známky,

b) smluv uzavřených před nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení nebo neplatnosti ochranné známky v rozsahu plnění poskytnutého na jejich základě před nabytím právní moci tohoto rozhodnutí; lze však požadovat vrácení plnění poskytnutého na základě smlouvy.

(2) Ustanovením odstavce 1 není dotčena odpovědnost vlastníka ochranné známky za škodu nebo bezdůvodné obohacení.

§ 34Návrh na zrušení nebo prohlášení neplatnosti

(1) Návrh na zrušení ochranné známky nebo prohlášení ochranné známky za neplatnou se podává písemně a musí být odůvodněn a doložen důkazy. Považuje se za podaný až po zaplacení správního poplatku podle zvláštního právního předpisu.

(2) Náležitosti návrhu na zrušení ochranné známky nebo prohlášení ochranné známky za neplatnou týkající se údajů o účastnících řízení a údajů o ochranné známce stanoví prováděcí právní předpis.

(3) Úřad vyzve vlastníka ochranné známky, aby se k návrhu na zrušení nebo prohlášení neplatnosti vyjádřil. Nevyjádří-li se vlastník ochranné známky ve stanovené lhůtě, Úřad rozhodne podle obsahu spisu.

HLAVA IXZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O KOLEKTIVNÍCH OCHRANNÝCH ZNÁMKÁCH

§ 35Kolektivní ochranná známka

(1) Kolektivní ochrannou známkou je ochranná známka, která je takto označena již při podání přihlášky a která je způsobilá rozlišovat výrobky nebo služby členů či společníků právnické osoby nebo účastníků sdružení od výrobků nebo služeb jiných osob.

(2) Podmínky užívání kolektivní ochranné známky včetně sankcí za jejich porušení se stanoví písemnou smlouvou o užívání kolektivní ochranné známky uzavřenou všemi členy či společníky právnické osoby nebo účastníky sdružení (dále jen "smlouva o užívání").

(3) Není-li stanoveno dále jinak, platí pro přihlášku kolektivní ochranné známky, pro řízení o přihlášce, o právech z kolektivní ochranné známky, o řízení ve věci zrušení a nebo prohlášení kolektivní ochranné známky za neplatnou ustanovení hlav I až VIII a hlavy X obdobně.

§ 36Náležitosti přihlášky kolektivní ochranné známky

(1) O zápis kolektivní ochranné známky se žádá písemnou přihláškou podanou u Úřadu.

(2) Přihláška kolektivní ochranné známky musí mimo náležitosti uvedené v § 19 obsahovat údaje o totožnosti členů, společníků či účastníků přihlašovatele, kteří mohou kolektivní ochrannou známku užívat.

(3) K přihlášce kolektivní ochranné známky musí být přiložena smlouva o užívání.

§ 37Průzkum přihlášky kolektivní ochranné známky

(1) Úřad podrobí přihlášku kolektivní ochranné známky průzkumu v rozsahu stanoveném v § 21 až 27 s tím, že splnění podmínky stanovené v § 4 písm. b) Úřad hodnotí s přihlédnutím k § 35 odst. 1.

(2) Úřad na žádost zapíše v rejstříku změnu složení členů či společníků právnické osoby nebo účastníků sdružení.

§ 38Práva z kolektivní ochranné známky

(1) Výlučné právo označovat výrobky či služby kolektivní ochrannou známkou, pro které je kolektivní ochranná známka zapsána, nebo ji užívat ve spojení s těmito výrobky či službami mají členové či společníci právnické osoby nebo účastníci sdružení zapsaní v rejstříku.

(2) Vlastník kolektivní ochranné známky má práva v rozsahu podle hlavy II tohoto zákona, není-li v této hlavě stanoveno jinak.

(3) Členové či společníci právnické osoby nebo účastníci sdružení mají práva podle odstavce 1 za podmínek stanovených smlouvou o užívání.

§ 39Omezení práv z kolektivní ochranné známky

Kolektivní ochranná známka nemůže být předmětem licence, nemůže být poskytnuta jako zástava a nemůže být převedena na jinou osobu.

§ 40Zrušení kolektivní ochranné známky a její prohlášení za neplatnou

(1) Pro zrušení kolektivní ochranné známky se použije ustanovení § 31.

(2) Úřad zruší kolektivní ochrannou známku také v případě, jestliže členové či společníci právnické osoby nebo účastníci sdružení zásadním způsobem porušují smlouvu o užívání a na změně smlouvy o užívání se nedohodnou nebo pokud právnická osoba či sdružení zanikne.

(3) Pro prohlášení kolektivní ochranné známky za neplatnou se použije ustanovení § 32 s tím, že splnění § 4 písm. b) se posuzuje s přihlédnutím k § 35 odst. 1.

HLAVA XOBECNÁ USTANOVENÍ O ŘÍZENÍ PŘED ÚŘADEM

§ 41Podání

Každé podání Úřadu se činí v jazyce českém.

§ 42Rozklad

(1) Proti rozhodnutí Úřadu lze podat ve lhůtě 1 měsíce ode dne doručení rozhodnutí rozklad. Rozklad má odkladný účinek. Lhůtu k podání rozkladu nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout.

(2) Rozklad se považuje za podaný až poté, co je zaplacen správní poplatek podle zvláštního právního předpisu.

(3) Věcné odůvodnění rozkladu musí být Úřadu předloženo ve lhůtě 1 měsíce ode dne podání rozkladu. Lhůtu k podání odůvodnění rozkladu nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout.

§ 43Prominutí zmeškání lhůty

(1) Předložil-li účastník důkaz o tom, že nemohl nikoli vlastní vinou dodržet lhůtu stanovenou zákonem nebo Úřadem, Úřad na jeho žádost promine zmeškání lhůty, nestanoví-li tento zákon jinak.

(2) Žádost podle odstavce 1 musí být podána písemně do 2 měsíců od odpadnutí překážky, pro kterou úkon nemohl být učiněn, nejpozději však do 12 měsíců ode dne uplynutí lhůty, v níž měl být úkon učiněn; účastník je povinen v žádosti uvést důvody, pro které zmeškal provedení úkonu, učinit zmeškaný úkon a zaplatit správní poplatek za prominutí zmeškání lhůty podle zvláštního právního předpisu. Lhůtu k podání žádosti o prominutí zmeškání lhůty nelze prodloužit a její zmeškání prominout.

(3) Vyhoví-li Úřad žádosti o prominutí zmeškání lhůty, nenastávají právní účinky zastavení řízení, popřípadě ztráty jiného práva; rozhodnutí o prominutí zmeškání lhůty Úřad oznámí ve Věstníku.

(4) Práva nabytá třetími osobami v dobré víře mezi zastavením řízení a oznámením o prominutí zmeškání lhůty ve Věstníku zůstávají rozhodnutím o prominutí zmeškání lhůty nedotčena.

§ 44Rejstřík a Věstník

(1) Úřad vede rejstřík, který obsahuje rozhodné údaje o přihláškách a rozhodné údaje o zapsaných ochranných známkách stanovené zákonem, prováděcím právním předpisem nebo určené Úřadem.

(2) Rejstřík je veřejný a každý má právo do něj nahlížet, pořizovat si kopie a výpisy. Na žádost vydá Úřad úředně ověřený úplný výpis nebo částečný výpis z rejstříku nebo opis zápisu nebo potvrzení o určitém zápisu anebo potvrzení, že v rejstříku určitý údaj není. Úředním ověřením se potvrzuje shoda výpisu nebo opisu se zápisem v rejstříku. Žadatel o výpis nebo opis je povinen spolu se žádostí zaplatit správní poplatek podle zvláštního právního předpisu.

(3) Úřad bezodkladně po doručení zapíše do rejstříku změnu údajů o přihlášce či zapsané ochranné známce vyplývající z pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu.

(4) Rejstřík je veden v elektronické podobě a Úřad zveřejňuje informace uvedené v rejstříku způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(5) Poznámka spornosti podle občanského zákoníku se může týkat jen záznamu v rejstříku, jímž se vyznačuje nakládání s ochrannou známkou jako předmětem vlastnictví.

(6) Podrobnosti o obsahu rejstříku stanoví prováděcí právní předpis.

(7) Úřad vydává Věstník, v němž zveřejňuje zejména přihlášky a zapsané ochranné známky a další údaje týkající se ochranných známek, popřípadě sdělení a informace obecné povahy vydané Úřadem, jakož i úřední sdělení a rozhodnutí zásadní povahy.

§ 45

(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, platí pro řízení o ochranných známkách správní řád, s výjimkou ustanovení o ověřování plných mocí pro neurčitý počet řízení, o ověřování úředních razítek a podpisů na veřejných listinách vydaných orgány cizích států, o přerušení řízení, o lhůtách pro vydání rozhodnutí, o ochraně proti nečinnosti, dále z ustanovení o zvláštnostech řízení o rozkladu ustanovení o složení rozkladové komise a o možném způsobu ukončení řízení o rozkladu a ustanovení o zákazu změny napadeného rozhodnutí z důvodu ztráty možnosti odvolat se.

(2) Proti pravomocnému rozhodnutí Úřadu je přípustná žaloba proti rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu.

HLAVA XIVZTAHY K ZAHRANIČÍ

§ 46

(1) Osoby, které mají podnik, místo trvalého pobytu nebo sídlo ve státu, který je smluvní stranou Pařížské úmluvy, nebo státu, který je členem Světové obchodní organizace, popřípadě jsou státními příslušníky tohoto státu, mají stejná práva jako osoby, které mají českou státní příslušnost nebo mají na území České republiky podnik, místo trvalého pobytu nebo sídlo; jestliže stát, jehož je osoba státním příslušníkem nebo na jehož území má podnik, místo trvalého pobytu nebo sídlo, není unijní zemí Pařížské úmluvy nebo členem Světové obchodní organizace, lze práva podle tohoto zákona přiznat jen za podmínky vzájemnosti.

(2) Osoba, která nemá na území České republiky podnik, místo trvalého pobytu nebo sídlo, musí být v řízení o ochranných známkách zastoupena podle zvláštních právních předpisů.

(3) Ustanovení odstavce 2 se nevztahuje na fyzické osoby, které jsou státními příslušníky členského státu Evropské unie nebo státu, který je smluvní stranou smlouvy o Evropském hospodářském prostoru, a jsou usazeny na území České republiky anebo poskytují služby na území České republiky, a na právnické osoby, které mají svou správu anebo sídlo své podnikatelské činnosti na území členského státu Evropské unie nebo státu, který je smluvní stranou smlouvy o Evropském hospodářském prostoru, a jsou usazeny na území České republiky anebo poskytují služby na území České republiky. Tyto osoby musí pro řízení před Úřadem uvést adresu v České republice, kam jí budou doručovány úřední písemnosti týkající se přihlášky či zapsané ochranné známky.

Žádost o mezinárodní zápis

§ 47

(1) Osoby, které mají podnik, místo trvalého pobytu nebo sídlo v České republice, nebo mají českou státní příslušnost, mohou požádat o mezinárodní zápis ochranné známky podle mezinárodní smlouvy, popřípadě o zápis změn týkajících se mezinárodního zápisu prostřednictvím Úřadu.

(2) Náležitosti přihlášky se žádostí o mezinárodní zápis a žádostí o zápis změn týkajících se mezinárodního zápisu stanoví prováděcí právní předpis.

(3) Přihlašovatel ochranné známky se žádostí o mezinárodní zápis je povinen za úkony podle odstavce 1 zaplatit rovněž poplatky stanovené podle mezinárodní smlouvy; výši poplatků stanovených mezinárodní smlouvou oznámí Úřad ve Věstníku.

§ 48

(1) Zápis mezinárodní ochranné známky, jíž byla přiznána ochrana v České republice, má tytéž účinky jako zápis národní ochranné známky do rejstříku vedeného Úřadem.

(2) Lhůta pro podání námitek proti zápisu mezinárodní ochranné známky začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla ochranná známka zveřejněna ve Věstníku Mezinárodního úřadu duševního vlastnictví.

HLAVA XIIOCHRANNÁ ZNÁMKA PODLE PRÁVA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ O OCHRANNÉ ZNÁMCE SPOLEČENSTVÍ

Ochranná známka Společenství

§ 49

Přihláška ochranné známky Společenství může být podána u Úřadu, který vyznačí na přihlášce den jejího podání a do 14 dnů ji předá Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (známky a vzory). Za předání přihlášky je přihlašovatel povinen zaplatit úhradu nákladů spojených s přijetím a předáním přihlášky; její výši stanoví prováděcí právní předpis.

§ 50Přeměna na přihlášku národní ochranné známky

(1) Úřad projedná žádost o zahájení národního řízení o přeměně přihlášky nebo přihlášky ochranné známky Společenství na přihlášku národní ochranné známky podle článku 109 nařízení Rady, jestliže přihlašovatel do 2 měsíců od doručení výzvy

a) zaplatí správní poplatek podle zvláštního právního předpisu,

b) předloží překlad žádosti a jejích příloh do českého jazyka a připojí originál žádosti,

c) uvede adresu pro doručování v České republice,

d) předloží znění nebo vyobrazení ochranné známky v počtu stanoveném prováděcím právním předpisem.

(2) Úřad prověří, zda je žádost přípustná podle článku 108 odst. 2 nařízení Rady. Je-li žádost nepřípustná, Úřad ji zamítne.

(3) Přihlášce, která vznikla přeměnou přihlášky ochranné známky Společenství, se přizná datum podání nebo den vzniku práva přednosti z původní přihlášky a případně i vstup do práv ze starší ochranné známky, na nějž byl uplatněn nárok podle článků 34 a 35 nařízení Rady.

(4) V případě přihlášky vzniklé přeměnou již zapsané ochranné známky Společenství, Úřad tuto známku zapíše bez dalšího do rejstříku s právem přednosti, které bylo přiznáno ochranné známce Společenství, a tuto skutečnost zveřejní ve Věstníku.

§ 51

(1) Vlastník národní ochranné známky, jejíž přihláška byla podána v dobré víře před přístupem České republiky k Evropské unii, popřípadě dovozuje právo přednosti z doby před přístupem České republiky k Evropské unii, má právo zakázat v České republice užívání ochranné známky Společenství, jejíž účinky byly rozšířeny na území České republiky na základě přístupu České republiky k Evropské unii, jestliže

a) ochranná známka Společenství je shodná s takovou národní ochrannou známkou a výrobky nebo služby, pro něž jsou obě známky zapsány, jsou shodné, nebo

b) z důvodu shodnosti či podobnosti takovéto národní ochranné známky s ochrannou známkou Společenství a shodnosti či podobnosti výrobků či služeb, na něž se ochranné známky vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně pravděpodobnosti asociace s národní ochrannou známkou, nebo

c) ochranná známka Společenství je shodná s takovouto národní ochrannou známkou nebo je jí podobná, přičemž výrobky nebo služby, na něž se ochranné známky vztahují, nejsou shodné nebo podobné, má-li národní ochranná známka v České republice dobré jméno a pokud by užívání ochranné známky Společenství nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména této národní ochranné známky nebo jim bylo na újmu.

(2) Vlastník národní ochranné známky uvedené v odstavci 1 může za porušení svých práv požadovat náhradu škody, která mu vznikla užíváním známky Společenství na území České republiky v rozsahu stanoveném zákonem č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví).

HLAVA XIIIUSTANOVENÍ PŘECHODNÁ, ZMOCŇOVACÍ A ZRUŠOVACÍ

§ 52Přechodná ustanovení

(1) Ochranné známky zapsané podle dřívějších právních předpisů zůstávají v platnosti. Je-li podán návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou z důvodu jejího zápisu v rozporu se zákonem, posuzuje se zápisná způsobilost ochranné známky podle zákona platného v době zápisu ochranné známky do rejstříku. Ochranná známka však nebude prohlášena za neplatnou, je-li její zápis v souladu s tímto zákonem.

(2) Pro řízení o přihláškách, která neskončila přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije tento zákon. Účinky procesních úkonů učiněných v těchto řízeních zůstávají zachovány a posoudí se přiměřeně podle tohoto zákona. Má-li přihláška podaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vady, které podle tohoto zákona brání jejímu projednání, Úřad vyzve přihlašovatele k jejich odstranění a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu.

(3) Je-li přihláška přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zveřejněna, avšak lhůta k podání námitek stanovená § 25 tohoto zákona přede dnem nabytí jeho účinnosti neskončila, je možné podat ve stanovené lhůtě, nejpozději však do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, proti zápisu ochranné známky námitky i podle § 7 tohoto zákona. Před zápisem ochranné známky do rejstříku Úřad přezkoumá i splnění podmínek zápisu stanovených podle § 1, 2, 5 a 6 tohoto zákona.

(4) Byl-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona podán návrh na výmaz podle § 25 dosavadního zákona, bude projednán jako návrh na zrušení ochranné známky nebo prohlášení ochranné známky za neplatnou při splnění podmínek a s účinky stanovenými v tomto zákoně.

(5) Neskončilo-li řízení o výmazu ochranné známky podle § 25 odst. 2 a 3 dosavadního zákona přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je navrhovatel výmazu na výzvu Úřadu povinen prokázat užívání starší ochranné známky ve smyslu § 13 tohoto zákona.

(6) Žádost o výmaz ochranné známky z rejstříku podle § 26 dosavadního zákona lze podat do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(7) Byla-li kolektivní ochranná známka zapsána podle dřívějších právních předpisů bez toho, že by dosavadní majitelé vytvořili zvláštní právnickou osobu, mohou tak učinit do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Po marném uplynutí této lhůty se vztahy mezi dosavadními majiteli kolektivní ochranné známky řídí obecnými právními předpisy o spoluvlastnictví.

(8) Vztahy z ochranných známek zapsaných do rejstříku přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se řídí ustanoveními tohoto zákona. Vznik těchto vztahů, jakož i nároky z nich vzniklé se však posuzují podle předpisů platných v době jejich vzniku.

(9) Prohlášení ochranné známky za proslulou podle § 18 zákona č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách, zůstává po dobu stanovenou v § 42 odst. 3 zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, v platnosti.

§ 53Zmocňovací ustanovení

Úřad vydá vyhlášku, v níž upraví náležitosti žádosti o zápis převodu a přechodu ochranné známky (§ 15), náležitosti žádosti o vyznačení změny vlastníka ochranné známky (§ 16), náležitosti žádosti o zápis zástavního práva, výkonu rozhodnutí a exekuce, insolvenčního řízení (§ 17), náležitosti žádosti o zápis licenční smlouvy (§ 18), náležitosti přihlášky (§ 19), náležitosti připomínek k přihlášce (§ 24), náležitosti námitek proti zápisu (§ 25), náležitosti žádosti o úpravu či rozdělení přihlášky (§ 27), náležitosti žádosti o obnovu zápisu ochranné známky (§ 29), náležitosti návrhu na zrušení nebo prohlášení ochranné známky za neplatnou (§ 34), údaje uváděné v rejstříku (§ 44), náležitosti žádosti o mezinárodní zápis a žádosti o úkony v mezinárodním rejstříku ochranných známek (§ 47), výši úhrady nákladů za předání přihlášky ochranné známky Společenství (§ 49) a počet znění nebo vyobrazení ochranné známky [§ 50 odst. 1 písm. d)].

§ 54Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů.

2. Vyhláška č. 213/1995 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách.

ČÁST DRUHÁZměna zákona o soudech a soudcích

§ 55

V § 39 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2)" Městský soud v Praze rozhoduje v České republice jako soud prvního stupně pro ochranné známky Společenství podle čl. 92 Nařízení Rady Evropských společenství č. 40/1994 z 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství.".

ČÁST TŘETÍÚčinnost

§ 56

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2004, s výjimkou ustanovení části první § 2 písm. c), § 3 písm. a) bodu 3 a § 3 písm. b), § 7 odst. 1 písm. e), § 11 odst. 2, § 46 odst. 3, hlavy XII a části druhé, která nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Špidla v. r.

1) Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek ze dne 14. dubna 1891, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Nice dne 15. června 1957 a ve Stockholmu dne 14. července 1967, uveřejněná pod č. 65/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 78/1985 Sb., a Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek sjednaný v Madridu dne 27. června 1989, uveřejněný pod č. 248/1996 Sb.

2) Nařízení Rady Evropských společenství č. 40/94 z 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství, Nařízení Rady Evropských společenství č. 3288/1994 z 22. prosince 1994, kterým se mění nařízení č. 40/94.

3) Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Lisabonu dne 31. října 1958 a ve Stockholmu dne 14. července 1967, uveřejněná pod č. 64/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 81/1985 Sb.

4) Příloha 1C Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO), uveřejněné pod č. 191/1995 Sb.

6) Například § 460 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, § 69a a 479 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

6a) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

7) § 508 až 515 obchodního zákoníku.

8) Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

9) Niceská úmluva o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, revidovaná ve Stockholmu dne 14. července 1967 a v Ženevě dne 13. května 1977, uveřejněná pod č. 118/1979 Sb., ve znění vyhlášky č. 77/1985 Sb.

10) Například § 69 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, a § 20f a následující a § 829 a následující občanského zákoníku.

11) § 33 odst. 2 písm. c) správního řádu.

11a) § 53 odst. 4 správního řádu.

11b) § 64 a 65 správního řádu.

11c) § 71 odst. 1 a 3 správního řádu.

11d) § 80 správního řádu.

11e) § 152 odst. 3 a 5 správního řádu.

11f) § 90 odst. 1 písm. c) správního řádu.

12) Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění zákona č. 192/2003 Sb.

13) Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích, ve znění pozdějších předpisů.

14) Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví, podepsaná ve Stockholmu dne 14. července 1967, uveřejněná pod č. 69/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 80/1985 Sb.

15) § 986 občanského zákoníku.