Exekuční řád

120/2001 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 8b

Komora na požádání zašle neprodleně ministerstvu stejnopis aktu Komory, jakož i související listiny.