Exekuční řád

120/2001 Sb.

Poslední změna zákona:

ČÁST DVACÁTÁÚčinnost

§ 151

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení, s výjimkou části první hlavy třetí až osmé a § 131, které nabývají účinnosti dnem 1. září 2001.