Exekuční řád

120/2001 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 98

O nahlížení do exekutorských zápisů platí obdobně úprava uvedená v § 94, není-li v zákoně výslovně stanoveno jinak.