Exekuční řád

120/2001 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 131

Ministerstvo se zmocňuje, aby stanovilo vyhláškou

a) výši a způsob určení odměny exekutora, hotových výdajů, náhrady za doručení písemností a náhrady za ztrátu času, včetně přiměřené výše zálohy,

b) paušální výši náhrady nákladů účastníka řízení pro účely rozhodování o nákladech v případech podle § 89a,

c) výši a způsob určení odměny správců závodu a náhrady jejich hotových výdajů,

d) podmínky pojištění odpovědnosti za újmy způsobené exekutorem činností dle tohoto zákona,

e) postup pro zápis a výmaz údajů v centrální evidenci exekucí a pro její vedení, provoz a správu,

f) postupy při výkonu exekuční a další činnosti k provedení hlavy třetí až osmé tohoto zákona.